[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH phát triển thương mại và công nghệ sản xuất mới

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH phát triển thương mại và công nghệ sản xuất mới
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Lý luận chung về tiêu thụ hàng hóa
1.1.1. Khái niệm tiêu thụ hàng hóa và kết quả tiêu thụ hàng hóa
1.1.2. Các khái niệm liên quan
1.1.3. Vai trò và ý nghĩa của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
1.2. Các phương thức tiêu thu
1.2.1 Phương thức bán buôn
1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.2.3. Bán hàng thông qua đại lý
1.3. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
1.4. Phương pháp tính giá vốn hàng bán
1.5. Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ.
1.5.1. Kế toán tiêu thụ hàng hóa
1.5.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.6. Hệ thống sổ kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ
1.6.1. Hình thức sổ kế toán Nhật ký – Sổ Cái
1.6.2. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung
1.6.3. Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ
1.6.4. Hình thức sổ kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỚI
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Phát triển Thương mại và Công nghệ sản xuất mới
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
2.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Công nghệ sản xuất mới
2.2.1. Kế toán tiêu thụ hàng hóa
2.2.2. Hạch toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.3. Kế toán tổng hợp tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỚI
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan