[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Alfa Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Alfa Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại và sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.3. Nội dung kế toán bán hàng
1.3.1 Các phương thức bán hàng
1.3.1.1. Bán buôn
1.3.1.2. Bán lẻ
1.3.1.3. Phương thức gửi đại lý
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.3.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng
1.3.3. Kế toán bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.4. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.5. Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.6. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.2. Kế toán chi phí bán hàng
1.4.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Các hình thức ghi sổ sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALFA VIỆT NAM
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần ALFA Việt Nam
2.1.1. Thông tin chung về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần ALFA Việt Nam
2.2.1. Các phương thức bán hàng ở công ty
2.2.2. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.3. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.5. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3.Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ALFA Việt Nam
2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ALFA VIỆT NAM
3.1. Nhận xét về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần ALFA Việt Nam
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.3. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ALFA Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan