[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Bình An

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Bình An
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.1.1. Khái niệm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.1.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Một số khái niệm cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.3. Đặc điểm, vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.1. Đặc điểm của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.2. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Các phương thức bán hàng
1.1.4.1. Phương thức bán buôn
1.1.4.2. Phương thức bán lẻ
1.1.4.3. Phương thức bán hàng trả góp
1.1.4.4. Phương pháp bán hàng đại lý hay ký gửi
1.1.5. Phương thức thanh toán
1.1.5.1. Phương thức thanh toán trả bằng tiền mặt
1.1.5.2. Thanh toán qua ngân hàng
1.1.6. Phương thức xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.2.Nội dung kế toán bán hàng
1.2.1. Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng
1.2.1.1. Chứng từ kế toán
1.2.1.2. Tài khoản sử dụng
1.2.2. Phương pháp kế toán
1.2.2.1. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.2.2. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH AN
2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần Bình An
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Bình An
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Bình An
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần Bình An
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty Cổ phần Bình An
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Bình An
2.2.1. Phương thức bán hàng tại công ty Cổ phần Bình An
2.2.1.1. Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp
2.2.1.2. Bán buôn hàng hóa qua kho theo hình thức chuyển hàng
2.2.1.3. Bán lẻ thu tiền tập trung
2.2.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán trong kỳ
2.2.3. Nội dung kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Bình An
2.2.3.1. Kế toán bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp
2.2.3.2. Kế toán bán buôn hàng hóa qua kho theo hình thức chuyển hàng
2.2.3.3. Kế toán bán lẻ thu tiền tập trung
2.2.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Bình An
2.2.4.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.4.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH AN
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Bình An.
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.1.1. Về công tác kế toán nói chung
3.1.1.2. Về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Bình An
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan