[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Xuân Phượng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Xuân Phượng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Bán hàng và các phương thức bán hàng, phương thức thanh toán
1.1.1.1. Khái niệm bán hàng
1.1.1.2. Các phương thức bán hàng
1.1.2. Kết quả bán hàng và các yếu tố liên quan đến xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Mối quan hệ giữa bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Nhiệm vụ và vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4.1. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4.2. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.5. Tính giá vốn hàng xuất kho
1.1.5.1. Đối với giá mua hàng hóa
1.1.5.2. Đối với chi phí thu mua
1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1. Kế toán bán hàng
1.2.1.1. Chứng từ sử dụng
1.2.1.2. Tài khoản sử dụng
1.2.1.3. Phương pháp kế toán
1.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.2.2.1. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.2.3. Hình thức sổ kế toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM XUÂN PHƯỢNG
2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần Dược phẩm Xuân Phượng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chế độ kế toán áp dụng tại công ty
2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Dược phẩm Xuân Phượng
2.2.1. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Dược phẩm Xuân Phượng
2.2.1.1. Phương pháp tính giá hàng hóa tại công ty cổ phần Dược phẩm Xuân Phượng
2.2.1.2. Kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Xuân Phượng
2.2.2. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng
2.2.2.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM XUÂN PHƯỢNG
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Dược phẩm Xuân Phượng
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.1.2. Những hạn chế
3.1.2.1. Hệ thống chứng từ và sổ kế toán
3.1.2.2. Cách tính lương cho nhân viên bán hàng
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán tại công ty Cổ phần Dược phẩm Xuân Phượng
3.2.1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán
3.2.2. Áp dụng chế độ tiền lương hoa hồng
3.2.3. Thay đổi hình thức sổ kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan