[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1 Các khái niệm cơ bản về bán h àng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Bán hàng
1.1.2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, thời điểm xác định doanh thu
1.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.4. Doanh thu thuần
1.1.5. Giá vốn hàng bán
1.1.6. Chi phí bán hàng
1.1.7. Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.1.8. Xác định kết quản bán hàng
1.2 Các phương thức bán hàng
1.2.1. Phương thức bán buôn
1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.2.3. Phương thức giao đại lý
1.3 Giá vốn của hàng xuất bán
1.3.1. Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho
1.3.2. Phân bổ chi phi thu mua cho hàng tiêu thụ
1.4 Kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Trình tự hạch toán
1.4.3.1. Kế toán bàn hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.3.2. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK
1.5 Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.5.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6 Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THĂNG LONG
2.1 Khái quát về công ty CP Đầu tư TMDV Thăng Long
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và thành tựu chủ yếu của công ty CP đầu tư TMDV Thăng Long
2.1.2. Đặc điểm bộ máy tổ chức quản lý
2.1.3. Đặc điểm bộ máy kế toán và công tác kế toán doanh nghiệp
2.1.4. Các chính sánh kế toán của doanh nghiệp
2.2 Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP Đầu tư TMDV Thăng Long
2.2.1. Các phương thức bán hàng áp dụng tại công ty
2.2.2. Công tác kế toán bán hàng tại công ty
2.2.2.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
2.2.2.2. Trình tự kế toán bán hàng
2.2.2.3. Sổ kế toán sử dụng trong công tác bán hàng
2.2.3. Công tác kế toán xác định kết quả bán hàng
2.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.3.2. Kế toán Chi phí quản lí doanh nghiệp
2.2.3.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THĂNG LONG
3.1 Nhận xét chung về công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP Đầu tư TMDV Thăng Long
3.1.1. Ưu điểm:
3.1.2. Nhược điểm
3.2 Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty
3.3 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP Đầu tư TMDV Thăng Long
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan