[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Hà Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Hà Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay tiêu dùng
1.1.2. Vai trò của cho vay tiêu dùng
1.1.3. Quy trình cho vay tiêu dùng
1.1.4. Các hình thức cho vay tiêu dùng
1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2. Đối tượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Đặc điểm
1.3. Các văn bản pháp luật quy định về hoạt động cho vay tiêu dùng
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng
1.4.1. Chỉ tiêu định tính
1.4.2. Chỉ tiêu định lượng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NAM
2.1. Tổng quan về ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam
2.1.2. Tầm nhìn chiến lược của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam
2.1.3. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ các phòng ban của ngân hàng Nồn nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam
2.1.4. Kết quả hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam trong giai đoạn năm 2010-2012
2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam
2.2.1. Cơ sở pháp lý của hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam
2.2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam
2.2.3. Các hình thức cho vay tiêu dùng áp dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam
2.2.4. Các phương thức cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam
2.2.5. Điều kiện cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam
2.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam
2.3. Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NAM
3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam
3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam
3.1.3. Định hướng phát triển hoạt động CVTD của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam
3.2.1. Xây dựng chiến lược cho vay tiêu dùng cho ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam
3.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
3.2.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm cho vay tiêu dùng
3.2.4. Hoàn thiện chính sách khách hàng
3.2.5. Hoàn thiện công tác thẩm định trước khi cho vay
3.2.6. Tăng cường hoạt động marketing
3.2.7. Hiện đại hóa trang thiết bị, công nghệ ngân hàng
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan