[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện chính sách cổ tức tại Công ty Cổ phần FPT

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện chính sách cổ tức tại Công ty Cổ phần FPT
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN
1.1. Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan đến chính sách cổ tức của Công ty cổ phần
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của Công ty cổ phần
1.1.1.1. Khái niệm Công ty cổ phần
1.1.1.2. Đặc điểm của Công ty cổ phần
1.1.2. Cổ tức và các khái niệm liên quan
1.1.2.1. Cổ phần và các loại cổ phần
1.1.2.2 Cổ phiếu và các loại cổ phiếu
1.1.2.3. Khái niệm cổ tức và quy trình chi trả cổ tức
1.1.2.4. Lợi nhuận và lợi nhuận giữ lại
1.1.2.5. Giá trị doanh nghiệp
1.1.3. Chính sách cổ tức
1.1.3.1. Khái niệm về chính sách cổ tức
1.1.3.2. Nội dung của chính sách cổ tức
1.2. Tầm quan trọng của chính sách cổ tức trong Công ty cổ phần
1.3. Vai trò và sự cần thiết của việc xây dựng chính sách cổ tức trong Công ty cổ phần
1.3.1. Cơ sở của việc xây dựng chính sách cổ tức trong Công ty cổ phần
1.3.2. Vai trò của việc xây dựng chính sách cổ tức trong Công ty cổ phần
1.3.3. Sự cần thiết của việc xây dựng chính sách cổ tức trong Công ty cổ phần
1.4. Các chỉ tiêu đo lường chính sách cổ tức
1.4.1. Một số chỉ tiêu đo lường cơ bản liên quan
1.4.1.1. Tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần (ROE)
1.4.1.2. Thu nhập trên một cổ phần thường (EPS)
1.4.1.3. Cổ tức chi trả cho một cổ phần thường (DPS)
1.4.1.4. Tỷ số giá trên thu nhập (P/E)
1.4.1.5. Giá trị ghi sổ của một cổ phiếu (Book value per share)
1.4.1.6. Giá trị thị trường của một cổ phiếu (Market price per share)
1.4.1.7. Tỷ số giá trên giá trị ghi sổ (P/B)
1.4.2. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (Dividend payout ratio)
1.4.3. Tỷ suất cổ tức (Dividend Yield)
1.5. Các chính sách cổ tức
1.5.1. Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động
1.5.2. Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định
1.5.3. Các chính sách chi trả cổ tức khác
1.5.3.1. Chính sách cổ tức có tỷ lệ chi trả không đổi
1.5.3.2. Chính sách chi trả cổ tức nhỏ hàng quý cộng với cổ tức thưởng thêm vào cuối năm
1.6. Các hình thức chi trả cổ tức
1.6.1. Trả cổ tức bằng tiền mặt
1.6.2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu
1.6.3. Trả cổ tức bằng tài sản khác
1.6.4. Mua lại CP
1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của Công ty cổ phần
1.7.1. Các nhân tố khách quan
1.7.2. Các nhân tố chủ quan
1.8. Chính sách cổ tức và mối quan hệ với giá trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần
1.8.1. Chính sách cổ tức không tác động tới giá trị doanh nghiệp
1.8.2. Chính sách cổ tức tác động tới giá trị doanh nghiệp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần FPT
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý tại Công ty cổ phần FPT
2.2. Tình hình sản xuất kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần FPT giai đoạn 2007 – 2011
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần FPT giai đoạn 2007 – 2011
2.2.2. Tình hình tài sản nguồn vốn của Công ty cổ phần FPT trong giai đoạn 2007 – 2011
2.3. Thực trạng chính sách cổ tức tại Công ty cổ phần FPT
2.3.1. Cơ sở của việc hoạch định chính sách cổ tức tại Công ty cổ phần FPT
2.3.1.1. Cơ sở pháp lý
2.3.1.2. Căn cứ vào Điều lệ của Công ty
2.3.1.3. Căn cứ vào những kế hoạch đầu tư trong tương lai
2.3.2. Phân tích một số chỉ tiêu đo lường chính sách cổ tức tại Công ty cổ phần FPT
2.3.2.1. Số lượng cổ phiếu của Công ty cổ phần FPT qua các năm
2.3.2.2. Tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần (ROE)
2.3.2.3. Thu nhập trên một cổ phần thường (EPS)
2.3.2.4. Cổ tức chi trả cho một cổ phần thường (DPS)
2.3.2.5. Tỷ số giá
2.3.2.6. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
2.3.2.7. Tỷ suất cổ tức
2.3.3. Các hình thức chi trả cổ tức qua các năm
2.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức tại Công ty cổ phần FPT
2.3.4.1. Các nhân tố khách quan
2.3.4.2. Các nhân tố chủ quan
2.4. Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp tại Công ty cổ phần FPT
2.5. Đánh giá chính sách cổ tức tại Công ty cổ phần FPT
2.5.1. Những ưu điểm của chính sách cổ tức tại Công ty cổ phần FPT
2.5.2. Những tồn tại và nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
3.1. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần FPT trong tương lai
3.1.1. Triển vọng ngành
3.1.2. Cơ hội của FPT và định hướng chiến lược OneFPT
3.1.3. Kế hoạch năm 2012 của Công ty cổ phần FPT
3.2. Một số giải pháp để có tỷ lệ lợi nhuận dành cho việc chi trả cổ tức hợp lí
3.2.1. Những vấn đề cần lưu ý khi ra quyết định cổ tức
3.2.2. Xây dựng quy trình ra quyết định chính sách cổ tức trong doanh nghiệp
3.3. Đề xuất chính sách cổ tức tối ưu nhằm tránh chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao và tránh pha loãng giá cổ phiếu
3.4. Xem xét một số phương thức phân chia lợi nhuận khác
3.4.1. Mua lại cổ phần
3.4.2. Thưởng bằng cổ phiếu quỹ
3.4.3. Chia nhỏ cổ phiếu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan