[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.2. Vai trò của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.3.1. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.3.2. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.4. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu
1.4.1. Phân loại nguyên vật liệu
1.4.1.1. Phân loại theo vai trò và tác dụng của nguyên vật liệu
1.4.1.2. Phân loại theo nguồn hình thành nguyên vật liệu
1.4.1.3. Phân loại theo quyền sở hữu nguyên vật liệu
1.4.1.4. Phân loại theo mục đích và nơi sử dụng nguyên vật liệu
1.4.2. Phương pháp tính giá nguyên vật liệu
1.4.2.1. Phương pháp tính giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho
1.4.2.2. Phương pháp tính giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho
1.5. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.5.1. Chứng từ kế toán
1.5.2. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.6. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.6.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.6.1.1. Tài khoản sử dụng
1.6.1.2. Phương pháp kế toán
1.6.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.6.2.1. Tài khoản sử dụng
1.6.2.2. Phương pháp kế toán
1.7. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.7.1. Tài khoản sử dụng
1.7.2. Phương pháp kế toán
1.8. Kế toán nguyên vật liệu theo các hình thức sổ kế toán
1.8.1. Hình thức Nhật ký – Sổ cái
1.8.2. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.8.3. Hình thức Nhật ký chung
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
2.1.3. Bộ máy tổ chức của công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
2.2. Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
2.2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu
2.2.2. Phân loại nguyên vật liệu
2.2.3. Quản lý nguyên vật liệu tại công ty
2.2.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty
2.2.4.1. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu
2.2.4.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu
2.2.4.3. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
2.2.5. Kiểm kê và lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
2.2.5.1. Kiểm kê nguyên vật liệu
2.2.5.2. Lập dự phòng nguyên vật liệu
2.2.6. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG
3.1. Đánh giá về thực trạng công tác kế toán tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan