[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đức Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đức Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Những vấn đề chung về nguyên vật liệu trong doanh nghiệp.
1.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của nguyên vật liệu
1.1.3. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu và nhiệm vụ của kế toán
1.1.3.1. Yêu cầu của việc quản lý nguyên vật liệu
1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
1.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu
1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu
1.2.2. Tính giá nguyên vật liệu
1.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
1.3.1. Chứng từ kế toán nguyên vật liệu
1.3.2. Sổ sách kế toán sử dụng
1.3.3. Phương pháp thẻ song song
1.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.4.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.1.1. Tài khoản sử dụng
1.4.1.2. Phương pháp kế toán
1.4.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.4.2.1. Tài khoản sử dụng
1.4.2.2. Phương pháp kế toán
1.5. Kiểm kê nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ
1.6. Kế toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho
1.7. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tổng hợp
1.7.1. Hình thức Nhật ký chung
1.7.2. Hình thức Nhật ký - Sổ Cái
1.7.3. Hình thức Chứng từ - Ghi sổ
1.7.4. Hình thức Nhật ký chứng từ
1.7.5. Hình thức kế toán máy
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC DƯƠNG
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đức Dương
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đức Dương.
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đức Dương
2.1.2.1. Mô hình tổ chức bộ máy
2.1.2.2. Sơ đồ bộ máy quản lý của doanh nghiệp
2.1.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, bộ phận và mối liên hệ giữa các phòng ban, bộ phận trong Công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại Công ty
2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty
2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty
2.2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu và quản lý nguyên vật liệu tại Công ty
2.2.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty
2.2.1.2. Công tác quản lý nguyên vật liệu
2.2.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu
2.2.2.1. Phân loại nguyên vật liệu
2.2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu
2.2.3. Chứng từ và thủ tục nhập, xuất kho nguyên vật liệu
2.2.3.1. Chứng từ và thủ tục nhập, xuất kho nguyên vật liệu
2.2.3.1.1. Chứng từ và thủ tục nhập kho nguyên vật liệu
2.2.3.1.2. Chứng từ và thủ tục xuất kho nguyên vật liệu
2.2.3.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
2.2.3.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
2.2.3.3.1. Tài khoản sử dụng
2.2.3.3.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu.
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC DƯƠNG
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Đức Dương.
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Đức Dương.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan