[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ phần Giao nhận và Thương mại VIKO

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ phần Giao nhận và Thương mại VIKO
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề chung về tài sản cố định hữu hình
1.1.1. Khái niệm về tài sản cố định hữu hình
1.1.2. Đặc điểm của tài sản cố định hữu hình
1.1.3. Phân loại TSCĐ hữu hình
1.1.3.1. Theo hình thái bi ểu hiện
1.1.3.2. Phân loại theo quyền sở hữu
1.1.3.3. Phân loại theo nguồn hình thành
1.1.3.4. Phân loại TSCĐ hữu hình theo công dụng và tình hình sử dụng
1.2. Đánh giá tài sản cố định hữu hình
1.2.1. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
1.2.1.1. TSCĐ hữu hình mua sắm
1.2.1.2. TSCĐ hữu hình do nhận góp vốn liên doanh, liên kết, nhận lại góp vốn liên doanh liên kết hoặc phát hiện thừa
1.2.1.3. TSCĐ hữu hình do tự xây dựng, tự chế tạo
1.2.1.4. TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi
1.2.1.5. TSCĐ hữu hình được cấp, được điều chuyển đến
1.2.2. Giá trị hao mòn TSCĐ hữu hình
1.2.3. Xác định giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình
1.3. Hạch toán biến động tài sản cố định hữu hình
1.3.1. Chứng từ kế toán
1.3.2. Tài khoản sử dụng
1.3.3. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ
1.3.3.1. Hạch toán tăng TSCĐ hữu hình
1.3.3.2. Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình
1.3.3.3. Hạch toán TSCĐ hữu hình đi thuê và cho thuê hoạt động
1.4. Kế toán khấu hao tài sản cố định hữu hình
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Các phương pháp tính khấu hao
1.4.2.1. Phương pháp khấu hao đường thẳng
1.4.2.2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
1.4.2.3. Phương pháp khấu hao theo sản lượng
1.4.3. Hạch toán khấu hao TSCĐ
1.5. Kế toán sửa chữa tài sản cố định hữu hình
1.5.1. Hạch toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ hữu hình
1.5.2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ hữu hình
1.6. Hình thức sổ kế toán sử dụng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ THƯƠNG MẠI VIKO
2.1. Giới thiệu vê công ty cổ phần giao nhận và thương mại Viko
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.2.1. Lĩnh vực hoạt động
2.1.2.2. Chức năng chính
2.1.2.3. Đặc điểm nổi bật
2.1.2.4. Nhiệm vụ
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3.1. Cơ cấu các chi nhánh và phòng ban
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty cổ phần giao nhận và thương mại Viko
2.2.1. Đặc điểm và phân loại TSCĐ tại Công ty CP Viko
2.2.1.1. Đặc điểm TSCĐ hữu hình tại công ty
2.2.1.2. Phân loại TSCĐ hữu hình tại công ty
2.2.2. Kế toán nghiệp vụ tăng TSCĐ hữu hình tại Công ty CP Viko
2.2.3. Kế toán nghiệp vụ giảm TSCĐ hữu hình
2.2.4. Kế toán khấu hao TSCĐ hữu hình
2.2.5. Kế toán sửa chữa TSCĐ hữu hình
2.2.5.1. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ hữu hình
2.2.5.1. Sửa chữa lớn TSCĐ hữu hình
2.2.6. Kế toán kiểm kê TSCĐ hữu hình
2.2.7. Tổ chức kế toán TSCĐ hữu hình
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CP GIAO NHẬN VÀ THƯƠNG MẠI VIKO
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty CP giao nhận và thương mại Viko
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty CP giao nhận và thương mại Viko
3.2.1. Phương hướng hoàn thiện kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty CP Viko
3.2.2. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ hữu hình
3.2.2.1. Về sửa chữa bảo dưỡng TSCĐ hữu hình
3.2.2.2. Về việc trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ hữu hình
3.2.2.3. Về công tác kế toán máy tại công ty CP Viko
3.2.2.4. Về kế toán khấu hao TSCĐ hữu hình
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan