[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biến đổi trang phục truyền thống của người H’mông Hoa ở huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai


[/kythuat]
[tomtat]
Biến đổi trang phục truyền thống của người H’mông Hoa ở huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRANG PHỤC VÀ KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI H’MÔNG HOA Ở MƯỜNG KHƯƠNG, LÀO CAI
1.1.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRANG PHỤC
1.1.1. Trang phục
1.1.2. Biến đổi và biến đổi trang phục
1.2. KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI H’MÔNG HOA Ở MƯỜNG KHƯƠNG, LÀO CAI
1.2.1. Tên gọi và lịch sử tộc người
1.2.1.1. Tên gọi
1.2.1.1. Lịch sử tộc người
1.2.1.2. Quá trình di chuyển của người H’mông vào Việt Nam
1.2.2. Sự phân bố nhóm H’mông Hoa ở Mường Khương
1.2.3. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa
1.2.3.1. Đặc điểm tự nhiên
1.2.3.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
1.2.3.3. Đặc điểm về văn hóa
Chương 2. GIÁ TRỊ CỦA TRANG PHỤC SỰ BIẾN ĐỔI VỀ TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG NGƯỜI H’MÔNG HOA Ở MƯỜNG KHƯƠNG, LÀO CAI
2.1. GIÁ TRỊ TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI H’MÔNG HOA
2.1.1. Trang phục phản ánh mối quan hệ của người H’mông Hoa với môi trường sống
2.1.2. Trang phục phản ánh tư duy kỹ thuật thủ công người H’mông Hoa
2.1.3. Trang phục là sản phẩm tạo nên đặc trưng văn hóa người H’mông Hoa
2.1.4. Trang phục phản ánh đời sống kinh tế, xã hội người H’mông Hoa
2.1.5. Trang phục H’mông Hoa mang giá trị thẩm mỹ và khoa học
2.1.6. Trang phục trong một số nghi lễ tín ngưỡng
2.2. BIẾN ĐỔI VỀ TRANG PHỤC
2.2.1. Biến đổi về cách tạo trang phục
2.2.1.1. Trang phục ngày xưa
2.2.1.2. Trang phục hiện nay
2.2.2. Biến đổi về nghệ thuật trang trí (mô tip, hoa văn, màu sắc)
2.2.2.1. Trang phục ngày xưa
2.2.2.2. Trang phục hiện nay
2.2.3. Biến đổi về phụ kiện và đồ trang sức
2.2.3.1. Trang sức ngày xưa
2.2.3.2. Trang sức hiện nay
2.2.4. Biến đổi về tâm lí sử dụng trang phục của đồng bào H’mông Hoa
2.3. NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ BIẾN ĐỔI
Chương 3. DỰ BÁO VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ GÓP PHẦN BẢO TỒN TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI H’MÔNG HOA
3.1. DỰ BÁO VỀ TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI H’MÔNG HOA
3.2. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ GÓP PHẦN BẢO TỒN TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI H’MÔNG HOA
3.2.1. Về phía nhà nước
3.2.2. Về phía người dân
3.2.3. Về phía các nhà nghiên cứu
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC ẢNH
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan