[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bộ máy tra cứu tin hiện đại của thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Bộ máy tra cứu tin hiện đại của thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1 Lý do chọn đề tài
2 Tình hình nghiên cứu
3 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5 Phương pháp nghiên cứu
6 Cấu trúc của đề tài
Chương 1. BỘ MÁY TRA CỨU TIN HIỆN ĐẠI TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN – THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
1.1 Hoạt động thông tin – thư viện tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
1.1.1 Khái quát về thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
1.1.2 Đặc điểm nguồn lực thông tin của thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
1.1.3 Đặc điểm người dùng tin và nhu cầu tin tại Thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
1.2 Bộ máy tra cứu tin hiện đại trong hoạt động thông tin – thư viện ở Thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
1.2.1 Khái niệm bộ máy tra cứu tin
1.2.2 Vai trò của bộ máy tra cứu tin hiện đại trong hoạt động thông tin – thư viện ở Thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
1.2.3 Yêu cầu đối với bộ máy tra cứu tin hiện đại tại Thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
Chương 2. THỰC TRẠNG BỘ MÁY TRA CỨU TIN HIỆN ĐẠI TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
2.1 Cơ sở hạ tầng thông tin
2.1.1 Phần cứng
2.1.2 Phần mềm
2.2 Các cơ sở dữ liệu
2.2.1 Quy trình tổ chức các CSDL của Thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
2.2.2 Các CSDL
2.3 Khảo sát chất lượng bộ máy tra cứu tin hiện đại của Thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
2.3.1 Tính chính xác
2.3.2 Tính đầy đủ
2.3.3 Tính cập nhật
2.3.4 Tốc độ truy cập
2.3.5 Tính thân thiện
2.4 Đánh giá chung
2.4.1 Điểm mạnh
2.4.2 Hạn chế
2.4.3 Nguyên nhân của hạn chế
Chương 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN BỘ MÁY TRA CỨU TIN HIỆN ĐẠI CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
3.1 Áp dụng các chuẩn xử lý nghiệp vụ
3.2 Hoàn thiện phần mềm
3.3 Nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán bộ thư viện
3.4 Tăng cường đào tạo người dùng tin
3.5 Tăng cường cơ sở vật chất – kỹ thuật
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan