[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông Trí Việt năm 2008


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông Trí Việt năm 2008
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH VĂN HOÁ VÀ TRUYỀN THÔNG TRÍ VIỆT.
1.1 Nhận thức chung về phân tích hoạt động kinh doanh XBP
1.1.1 Khái niệm và đối tượng nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh doanh XBP.
1.1.2 Tính tất yếu khách quan của phân tích hoạt động kinh doanh XBP trong nền kinh tế thị trường.
1.1.3 Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh XBP
1.1.4 Một số phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh XBP
1.1.4.1 Phương pháp so sánh
1.1.4.2 Phương pháp thay thế liên hoàn.
1.1.4.3 Phương pháp cân đối
1.2. Ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh XBP đối với công ty TNHH văn hoá và truyền thông Trí Việt
1.2.1 Phân tích hoạt động kinh doanh giúp công ty TNHH văn hoá và truyền thông Trí Việt đánh giá được đầy đủ và sâu sắc mọi hoạt động kinh doanh.
1.2.2 Phân tích hoạt động kinh doanh giúp công ty TNHH văn hoá và truyền thông Trí Việt đánh giá đầy đủ mặt mạnh và mặt yếu trong công tác quản lý.
1.2.3 Phân tích hoạt động kinh doanh giúp công ty TNHH văn hoá và truyền thông Trí Việt tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và đưa ra các kế hoạch kinh doanh trong tương lai.
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VĂN HOÁ VÀ TRUYỀN THÔNG TRÍ VIỆT NĂM 2008
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH văn hoá và truyền thông Trí Việt.
2.1.1. Sự hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty
2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.2 Môi trường kinh doanh của công ty
2.1.2.1 Môi trường chính trị, kinh tế ,văn hoá, xã hội ở thủ đô Hà Nội.
2.1.2.2 Môi trường cạnh tranh trong Ngành
2.1.3 Kết quả kinh doanh của công ty TNHH văn hoá và truyền thông Trí Việt trong những năm gần đây.
2.2. Phân tích một số hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH văn hoá và truyền thông Trí Việt năm 2008.
2.2.1 Phân tích tình hình sử dụng lao dộng
2.2.2 Phân tích chi phí tiền lương
2.2.3 Phân tích tình hình tiêu thụ XBP và lợi nhuận về tiêu thụ XBP
2.2.3.1 Phân tích tình hình tiêu thụ XBP
2.2.3.2 Phân tích tình hình lợi nhuận
2.2.4 Phân tích tình hình tài chính
2.2.4.1 Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn
2.2.4.1.1 Phân tích cơ cấu tài sản
2.2.4.1.2 Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ
2.2.4.1.3 Phân tích hiệu quả sử dụng TSLĐ
2.2.4.1.4 Phân tích cơ cấu nguồn vốn
2.2.4.1.5 Phân tích khả năng sinh lợi của vốn
2.2.4.2 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán
2.2.4.2.1 Phân tích tình hình công nợ
2.2.4.2.2 Phân tích khả năng thanh toán
2.3. Đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty TNHH văn hoá và truyền thông Trí Việt trong năm 2008
2.3.1 Ưu điểm
2.3.2 Hạn chế
CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VĂN HOÁ VÀ TRUYỀN THÔNG TRÍ VIỆT.
3.1 Phương hướng phát triển của công ty TNHH văn hoá và truyền thông Trí Việt trong thời gian tới
3.1.1 Mở rộng thị trường hoạt động trong miền nam.
3.1.2 Thay đổi cơ cấu mặt hàng kinh doanh
3.1.3 Mở cửa hàng giới thiệu XBP và bán lẻ
3.2 Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với công ty TNHH văn hoá và truyền thông Trí Việt.
3.2.1 Đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ XBP
3.2.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.
3.2.3 Giải pháp về vốn và công tác tài chính - kế toán
3.2.4 Tăng cường bộ máy quản lý.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan