[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạt động thông tin thư viện dành cho bạn đọc khiếm thị tại Thư viện Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Hoạt động thông tin thư viện dành cho bạn đọc khiếm thị tại Thư viện Hà Nội
MỤC LỤC
1 Tính cấp thiết của đề tài
2 Mục đích nghiên cứu
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
5 Cấu trúc bài khóa luận
Chương 1: THƯ VIỆN HÀ NỘI VÀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN THƯ VIỆN PHỤC VỤ BẠN ĐỌC KHIẾM THỊ
1.1 Người khiếm thị và ý nghĩa của việc cung cấp thông tin cho người khiếm thị
1.1.1 Khái niệm người khiếm thị
1.1.2 Tình hình người khiếm thị ở thành phố Hà Nội
1.1.3 Ý nghĩa của việc cung cấp thông tin cho người khiếm thị
1.1.4 Đặc điểm nhu cầu thông tin của người khiếm thị
1.2 Thư viện Hà Nội và những yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ thông tin thư viện phục vụ bạn đọc khiếm thị
1.2.1 Khái quát về Thư viện Hà Nội
1.2.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thông tin thư viện phục vụ bạn đọc khiếm thị tại Thư viện Hà Nội
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN THƯ VIỆN PHỤC VỤ BẠN ĐỌC KHIẾM THỊ TẠI THƯ VIỆN HÀ NỘI
2.1 Xây dựng và phát triển vốn tài liệu dành cho bạn đọc khiếm thị tại Thư viện Hà Nội
2.2 Xử lý và tổ chức phục vụ cho bạn đọc khiếm thị tại Thư viện Hà Nội
2.2.1 Xử lý tài liệu
2.2.2 Tổ chức kho
2.2.3 Tổ chức bộ máy tra cứu
2.3 Dịch vụ thông tin thư viện phục vụ bạn đọc khiếm thị tại Thư viện Hà Nội
2.3.1 Dịch vụ cung cấp tài liệu tại chỗ
2.3.2 Luân chuyển tài liệu
2.3.3 Tuyên truyền giới thiệu sách
2.4 Nhận xét
2.4.1 Kết quả đạt được
2.4.2 Hạn chế
Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN THƯ VIỆN PHỤC VỤ BẠN ĐỌC KHIẾM THỊ TẠI THƯ VIỆN HÀ NỘI
3.1 Tăng cường nguồn lực thông tin đặc thù phục vụ bạn đọc khiếm thị
3.2 Đa dạng hoá các sản phẩm và dịch vụ thông tin phục vụ bạn đọc khiếm thị
3.3 Đào tạo đội ngũ cán bộ thư viện phục vụ bạn đọc khiếm thị.
3.4 Tuyên truyền quảng bá về các sản phẩm và dịch vụ thông tin viện tới bạn đọc khiếm thị
3.5 Đầu tư kinh phí phát triển vốn tài liệu và trang thiết bị hỗ trợ
3.6 Xã hội hóa công tác phục vụ bạn đọc khiếm thị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan