[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát huy giá trị và bảo quản các sưu tập cổ vật tư nhân tại Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Phát huy giá trị và bảo quản các sưu tập cổ vật tư nhân tại Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM UNESCO NGHIÊN CỨU BẢO TỒN CỔ VẬT VIỆT NAM VÀ CÁC SƯU TẬP CỔ VẬT TƯ NHÂN TẠI TRUNG TÂM
1.1 Khái quát về Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam
1.1.1 Sự hình thành và phát triển
1.1.2 Cơ cấu tổ chức
1.1.3 Điều lệ và tôn chỉ hoạt động
1.1.4 Những thành tựu đạt được
1.2 Các sưu tập cổ vật tư nhân tại Trung tâm
1.2.1 Một số khái niệm liên quan
1.2.2 Nội dung các sưu tập
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT HUY GIÁ TRỊ VÀ BẢO QUẢN CÁC SƯU TẬP CỔ VẬT TƯ NHÂN TẠI TRUNG TÂM UNESCO NGHIÊN CỨU BẢO TỒN CỔ VẬT VIỆT NAM
2.1 Giá trị các sưu tập
2.1.1 Giá trị lịch sử
2.1.2 Giá trị văn hóa
2.1.3 Giá trị khoa học, nghệ thuật
2.1.4 Giá trị kinh tế
2.2 Phát huy giá trị các sưu tập tại Trung tâm
2.2.1 Qua hoạt động trưng bày – triển lãm
2.2.2 Các cuộc hiến tặng cổ vật
2.2.3 Hoạt động giám định, đăng ký cổ vật
2.2.4 Qua hoạt động giáo dục tuyên truyền
2.2.5 Trong lĩnh vực truyền thông
2.3 Bảo quản các sưu tập tại Trung tâm
2.3.1 Cơ sở pháp lý để bảo quản sưu tập
2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sưu tập
2.3.3 Các biện pháp bảo quản tại Trung tâm
Chương 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY GIÁ TRỊ VÀ BẢO QUẢN CÁC SƯU TẬP CỔ VẬT TƯ NHÂN TẠI TRUNG TÂM
3.1 Đề xuất giải pháp phát huy giá trị các sưu tập
3.1.1 Sưu tầm, bổ sung hiện vật cho sưu tập
3.1.2 Đa dạng hóa các hình thức trưng bày
3.1.3 In ấn, xuất bản, quảng bá sưu tập
3.2 Đề xuất biện pháp bảo quản các sưu tập
3.2.1 Bảo quản phòng ngừa và bảo quản trị liệu các sưu tập
3.2.2 Bảo quản định kỳ cho sưu tập
3.2.3 Xây dựng kho bảo quản
3.2.4 Lắp đặt hệ thống trang thiết bị hiện đại
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan