[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với gói cước Q – Student của MobiFone tại Thành Phố Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với gói cước Q – Student của MobiFone tại Thành Phố Huế
MỤC LỤC
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của đề  tài           
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu           
4.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp
4.2. Phương pháp nghiên cứu định tính
4.3. Phương pháp nghiên cứu định lượng
4.4. Phương pháp phân tích số liệu
PHẦN 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU        
CHƯƠNG I. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU         
1.1 Cơ sở lý luận     
1.1.1. Sản phẩm       
1.1.3. Nguời tiêu dùng        
1.1.4. Sự hài lòng     
1.1.5. Chỉ số sự hài lòng của khách hàng
1.1.5.1. Nguồn gốc và việc sử dụng chỉ số hài lòng của khách hàng  
1.1.5.2. Mục tiêu của việc sử dụng chỉ số hài lòng khách hàng (CSI) 
1.1.5.3. Các mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng (CSI model)
1.1.5.4. Ứng dụng chỉ số hài lòng của khách hàng trong hoạch định chiến lược
1.2. Cơ sở thực tiễn 
1.2.1. Khái quát tình hình viễn thông Việt Nam năm 2009
1.2.2. Khái quát tình hình viễn thông của Thành Phố Huế năm 2010
CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI GÓI CƯỚC Q – STUDENT CỦA MOBIFONE
2.1. Tổng quan về Công ty Thông tin di động (VMS Mobifone) và Chi nhánh tại Thừa Thiên Huế
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của VMS Mobifone ở Việt Nam
2.1.2. Logo của Mạng Thông Tin Di Động Mobifone
2.1.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ
2.1.3.1 Mô hình tổ chức của Công Ty Thông tin Di Động
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban Công ty
2.1.4. Chi nhánh Thông Tin Di Động Thừa Thiên Huế  
2.1.4.1. Sự thành lập và vị trí so với các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động khác trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế       
2.1.4.2.  Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh
2.1.4.3. Tình hình nguồn lực của chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế
2.1.4.3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.4.3.2. Tình hình lao động của chi nhánh Bình Trị Thiên    
2.1.4.5.3. Tình hình kênh phân phối của chi nhánh VMS Bình Trị Thiên
2.2. Giới thiệu sản phẩm Q – Student của Mobifone
2.2.1. Logo và ý nghĩa của tên gọi gói cước Q - Student
2.2.2.  Khách hàng mục tiêu
2.2.3. Đặc điểm của gói cước Q - Student           
2.2.3.1. Các dịch vụ GTGT 42
2.2.3.2.  Mức cước của Q - Student
2.2.4. Tình hình phát triển thuê bao Q-Student tại Thừa Thiên Huế
2.3. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với gói cước Q - Student của Mobifone tại Thành Phố Huế
2.3.1. Mô hình nghiên cứu
2.3.2. Mô tả mẫu điều tra   
2.3.3. Kết quả nghiên cứu  
2.3.3.1. Phân tích nhóm các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khi sử dụng gói cước Q-student
2.3.3.2. Phân tích hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với gói cước Q-Student
2.3.3.3. Kết quả đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với gói cước Q - Student của Mobifone
2.3.3.3.1. Kết quả đánh giá sự hài lòng về hình ảnh sản phẩm cùa gói cước Q - Student của Mobifone
2.3.3.3.2. Kết quả đánh giá sự hài lòng về chất lượng của gói cước Q - Student của Mobifone
2.3.3.3.3.  Kết quả đánh giá sự hài lòng về dịch vụ và các tiện ích  của gói cước Q - Student của Mobifone
2.3.3.3.4. Kết quả đánh giá sự hài lòng về đội ngũ nhân viên của Mobifone 68
2.3.3.3.5. Kết quả đánh giá sự hài lòng về giá cước của gói cước Q - Student  Mobifone
2.3.3.3.6. Tổng hợp đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với gói cước Q - Student của Mobifone
2.3.4. Đánh giá mức độ trung thành của khách hàng đối với gói cước Q - Student của Mobifone
CHƯƠNG III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI CƯỚC Q - STUDENT CỦA MOBIFONE    
3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển    
3.1.1. Mục tiêu
3.1.2. Định hướng phát triển
3.2. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho gói cước Q - Student của Mobifone
3.2.1. Giải pháp nhằm nâng cao hình ảnh sản phẩm
3.2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng của gói cước Q – Student
3.2.3. Giải pháp nâng cao các dịch vụ và các tiện ích của gói cước
3.2.4. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên và CSKH     
3.2.5. Giải pháp về giá
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ    
1. Kết luận    
2. Kiến nghị  
2.1. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước
2.2. Đối với Công ty Thông Tin Di Động (VMS Mobifone)
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan