[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghệ thuật hát xẩm ở Hà Nội - thưc trạng và giải pháp


[/kythuat]
[tomtat]
Nghệ thuật hát xẩm ở Hà Nội - thưc trạng và giải pháp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGHỆ THUẬT HÁT XẨM HÀ NỘI
1.1. Nguồn gốc của Hát Xẩm
1.1.1. Tương truyền về nguồn gốc hát Xẩm
1.1.2. Những bước thăng trầm nghệ thuật hát Xẩm
1.2. Sự phát triển của nghệ thuật hát Xẩm ở Hà Nội
1.2.1. Sự ra đời nghệ thuật hát Xẩm ở Hà Nội
1.2.2. Sự phát triển của hát Xẩm ở Hà Nội
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGHỆ THUẬT HÁT XẨM Ở HÀ NỘI
2.1.Khái quát về đặc điểm của nghệ thuật Hát Xẩm
2.1.1. Môi trường diễn xướng
2.1.2. Tổ chức dàn nhạc Xẩm
2.1.3. Các nhạc cụ thường dùng trong dàn nhạc Xẩm
2.1.4. Hệ thống làn điệu
2.1.5. Đặc điểm lời ca
2.2. Thực trạng nghệ thuật hát Xẩm ở Hà Nội
2.2.1. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật hát Xẩm tại hà Nội
2.2.2. Khán giả của nghệ thuật hát Xẩm
2.2.3. Khả năng chuyên môn của nghệ sĩ
2.2.4. Môi trường diễn xướng của hát Xẩm ở Hà Nội
2.2.5 Công tác đào tạo về nghệ thuật hát Xẩm
2.2.6. Sự khác nhau giữa Xẩm làng quê và Xẩm Hà Nội
CHƯƠNG 3: Ý KIẾN NHẰM BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT HÁT XẨM TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI HIỆN NAY
3.1. Giá trị của nghệ thuật hát Xẩm
3.1.1. Giá trị nghệ thuật
3.1.2. Giá trị lịch sử
3.1.3. Giá trị tinh thần
3.1.4. Giá trị nhân văn
3.2. Hướng phát triển của nghệ thuật Xẩm
3.2.1. Đề xuất ý kiến với các cấp quản lý
3.2.2. Đề cử hát Xẩm là di sản văn hóa thế giới
3.2.3. Tổ chức các câu lạc bộ hát Xẩm
3.2.4. Tổ chức biểu diễn hát Xẩm
3.2.5. Giáo dục âm nhạc dân gian trong các trường phổ thông và các trường nghệ thuật
3.2.6. Tổ chức các cuộc liên hoan hát xẩm
3.2.7. Có thêm nhiều kênh thông tin đại chúng giới thiệu về hát xẩm
3.2.8. Khuyến khích sự tham gia của xã hội vào hoạt động bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát xẩm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan