[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình dưới tác động của đô thị hóa (Nghiên cứu trường hợp xã Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội)


[/kythuat]
[tomtat]
Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình dưới tác động của đô thị hóa (Nghiên cứu trường hợp xã Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội)
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
7. Bố cục khóa luận
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÔ THỊ HÓA VÀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA TỚI XÃ CỔ NHUẾ - TỪ LIÊM - HÀ NỘI
1.1. Những vấn đề cơ bản về đô thị hóa
1.1.1. Một số khái niệm.
1.1.2. Quá trình đô thị hóa ở các làng ven đô Hà Nội
1.1.3. Tác động của đô thị hóa với các làng ven đô Hà Nội
1.2. Sự tác động của đô thị hóa tới xã Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội
1.2.1. Khái quát chung về xã Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội 1.2.2. Cổ Nhuế trước và sau đô thị hóa
Chương 2: THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH TẠI XÃ CỔ NHUẾ - TỪ LIÊM - HÀ NỘI
2.1. Các loại hình gia đình và mối quan hệ cơ bản trong gia đình hiện nay tại Cổ Nhuế
2.2. Thực trạng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình tại xã Cổ Nhuế
2.2.1. Quan hệ vợ - chồng
2.2.2. Quan hệ cha mẹ - con cái
2.2.3. Quan hệ người cao tuổi - con cháu.
2.2.4. Quan hệ anh chị em
2.2.5. Quan hệ họ hàng, thân tộc
2.3. Các yếu tố tác động do quá trình đô thị hóa tới mối quan hệ gia đình tại Cổ Nhuế
2.3.1. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế
2.3.2. Đời sống của gia đình được nâng cao
2.3.3. Môi trường xã hội biến đổi
2.3.4. Phương tiện truyền thông
2.3.5. Các chính sách nhà nước
Chương 3: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HÓA GIA ĐÌNH TẠI XÃ CỔ NHUẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
3.1. Đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình tại xã Cổ Nhuế
3.1.1. Những mặt tích cực
3.1.2. Những mặt tiêu cực
3.2. Đề xuất một số giải pháp xây dựng văn hóa gia đình tại xã Cổ Nhuế trong giai đoạn hiện nay
3.2.1. Giải pháp chung
3.2.2. Giải pháp cụ thể
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan