[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghi lễ đón Dân anh, dân em của hai làng Đông Lâm và Nga Trại thuộc xã Hương Lâm huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Nghi lễ đón Dân anh, dân em của hai làng Đông Lâm và Nga Trại thuộc xã Hương Lâm huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỤC KẾT CHẠ VÀ KHÁI QUÁT VỀ HAI LÀNG ĐÔNG LÂM VÀ NGA TRẠI
1.1. Lý luận chung về tục kết chạ
1.1.1. Một số khái niệm
1.1.2. Lịch sử và nguyên nhân hình thành tục kết chạ
1.1.3. Các loại hình kết chạ
1.1.4. Ý nghĩa của tục kết chạ
1.2. Khái quát về hai làng Đông Lâm và Nga Trại thuộc xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
1.2.1. Làng Đông Lâm
1.2.2. Làng Nga Trại
Chương 2: NGHI LỄ "ĐÓN DÂN ANH, DÂN EM" CỦA HAI LÀNG ĐÔNG LÂM VÀ NGA TRẠI, THUỘC XÃ HƯƠNG LÂM, HUYỆN HIỆP HÒA
2.1. Vài nét về tục kết chạ ở vùng quê Kinh Bắc
2.1.1. Kết chạ - một mỹ tục ở vùng quê Kinh Bắc
2.1.2. Tục kết chạ giữa hai làng Đông Lâm và Nga Trại
2.2. Nghi lễ đón "dân anh, dân em" của hai làng Đông Lâm và Nga Trại, thuộc xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.
2.2.1. Quy trình tổ chức nghi lễ đón "dân anh, dân em"của hai làng Đông Lâm và Nga Trại
2.2.2. Ý nghĩa của nghi lễ đón “dân anh, dân em”
Chương 3: PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG TỤC KẾT CHẠ VÀ NGHI LỄ ĐÓN "DÂN ANH, DÂN EM" CỦA HAI LÀNG ĐÔNG LÂM VÀ NGA TRẠI
3.1. Những giá trị văn hóa của tục lệ kết chạ và nghi lễ đón "dân anh, dân em".
3.1.1. Giá trị cố kết cộng đồng
3.1.2. Giá trị giao lưu văn hóa
3.1.3. Giá trị giáo dục
3.2. Phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong tục kết chạ và nghi lễ đón "dân anh, dân em"
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan