[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sự biến đổi văn hóa giao tiếp của người Hà Nội hiện nay


[/kythuat]
[tomtat]
Sự biến đổi văn hóa giao tiếp của người Hà Nội hiện nay
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA GIAO TIẾP
1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN HÓA GIAO TIẾP
1.1.1 Khái niệm văn hóa và những nét đặc trưng cơ bản của văn hóa
1.1.1.1 Khái niệm văn hóa
1.1.1.2 Những nét đặc trưng cơ bản của văn hóa
1.1.2 Khái niệm giao tiếp và một số hình thức giao tiếp cơ bản
1.1.2.1 Khái niệm giao tiếp
1.1.2.2 Một số hình thức giao tiếp cơ bản
1.1.3 Khái niệm văn hóa giao tiếp và sự hình thành văn hóa giao tiếp
1.1.3.1 Khái niệm văn hóa giao tiếp
1.1.3.2 Sự hình thành văn hóa giao tiếp
1.2 Đặc trưng và vai trò của văn hóa giao tiếp
1.2.1 Những đặc trưng của văn hóa giao tiếp
1.2.2 Vai trò của văn hóa giao tiếp trong đời sống
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa giao tiếp
1.3 Văn hóa giao tiếp với việc xây dựng hình ảnh người Hà Nội hiện nay
1.3.1 Quan niệm về “người Hà Nội”
1.3.2 Văn hóa giao tiếp truyền thống của người Hà Nội
1.3.2.1 Những nét đặc trưng trong ngôn ngữ giao tiếp
1.3.2.2 Những đặc trưng phi ngôn ngữ
1.3.3 Kế thừa các giá trị văn hóa giao tiếp truyền thống trong xây dựng hình ảnh người Hà Nội
Chương II: THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI TRONG VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI HÀ NỘI
2.1 ĐÔI NÉT VỀ THỦ ĐÔ HÀ NỘI
2.1.1 Điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội
2.1.2 Phân bố địa giới hành chính và dân cư
2.1.3. Khu vực phố cổ Hà Nội
2.2 . KHẢO SÁT THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI HÀ NỘI
2.2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi văn hóa giao tiếp của người Hà Nội hiện nay
2.2.1.1 Kinh tế thị trường
2.2.1.2 Đa dạng hóa thành phần dân cư
2.2.1.3 Sự thay đổi tính chất nghề nghiệp
2.2.1.4 Quá trình giao lưu văn hóa
2.2.1.5 Môi trường giáo dục
2.2.1.6 Sự phát triển của truyền thông
2.2.2 Những giá trị tích cực trong văn hóa giao tiếp người Hà Nội nay
2.2.2.1 Ngôn ngữ giao tiếp phù hợp với bối cảnh
2.2.2.2 Sự giao hòa của tiếng Hà Nội với ngôn ngữ địa phương
2.2.2.3 Tâm thế chủ động khi giao tiếp
2.2.2.4 Trang phục hiện đại thanh lịch
2.2.3 Những biểu hiện tiêu cực trong văn hóa giao tiếp người Hà Nội nay
2.2.3.1 Ngôn ngữ giao tiếp có sự lai căng biến dạng
2.2.3.2 Thái độ giao tiếp dung tục, xô bồ
2.2.3.3 Thói quen thờ ơ trong giao tiếp
2.2.3.4 Trang phục thiếu thiện cảm
2.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI HÀ NỘI
Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI HÀ NỘI HIỆN NAY
3.1 TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP NGƯỜI HÀ NỘI.
3.2 PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI HÀ NỘI TRONG THỜI ĐẠI MỚI
3.3 TUYÊN TRUYỀN VÀ GIÁO DỤC NHẬN THỨC VỀ VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG CỘNG ĐỒNG
3.4 HOÀN THIỆN VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI HÀ NỘI TRONG THỜI ĐẠI MỚI GĂN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”
3.5 XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG CÁC TỔ CHỨC
3.6 NGĂN CHẶN, XÓA BỎ SỰ THÂM NHẬP CỦA CÁC BIỂU HIỆN TIÊU CỰC TRONG VĂN HÓA GIAO TIẾP
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan