[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu đời sống văn hóa của công nhân Khu công nghiệp Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu đời sống văn hóa của công nhân Khu công nghiệp Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA CÔNG NHÂN
1.1. Quan niệm về văn hóa
1.2. Quan niệm về đời sống văn hóa
1.3. Khái niệm “công nhân” / “nhóm cộng đồng”.
1.4. Vai trò của đời sống văn hóa đối với công nhân lao động
Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA CÔNG NHÂN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP KHAI QUANG, VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC
2.1. Đặc điểm đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp Khai Quang.
2.1.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội phường Khai Quang
2.1.2. Những đặc điểm cơ bản về đời sống văn hóa của công nhân ở khu công nghiệp Khai Quang.
2.2. Thực trạng đời sống văn hóa của công nhân khu công nghiệp Khai Quang, phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
2.2.1. Hoạt động thông tin cổ động
2.2.2. Hoạt động văn nghệ quần chúng của công nhân
2.2.3. Tham gia hoạt động tại câu lạc bộ, nhà văn hóa.
2.2.4. Hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí
2.2.5. Hoạt động thư viện, đọc sách báo
2.2.6. Hệ thống thiết chế và cảnh quan văn hóa
2.3. Đánh giá tích cực và hạn chế biểu hiện trong đời sống văn hóa của công nhân khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
2.3.1. Biểu hiện tích cực
2.3.2. Biểu hiện tiêu cực
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH VIỆC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP KHAI QUANG, VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC
3.1. Dự báo về sự phát triển của khu công nghiệp Khai Quang, phường Khai Quang từ nay đến 2020
3.2. Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh việc xây dựng đời sống văn hóa của công nhân ở khu công nghiệp Khai Quang
3.2.1. Phương hướng
3.3.2. Các giải pháp cơ bản
3.3. Một số kiến nghị, đề xuất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO.
[/tomtat]

Bài viết liên quan