[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu di tích đình Quán Tình, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu di tích đình Quán Tình, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐÌNH QUÁN TÌNH TRONG DIỄN TRÌNH LỊCH SỬ
1.1. Tổng quan về phường Giang Biên, quận Long Biên, TP.Hà Nội
1.1.1. Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên
1.1.2. Lịch sử hình thành làng Quán Tình và phường Giang Biên
1.1.3. Dân cư và đời sống kinh tế của cư dân
1.1.4. Văn hóa - xã hội
1.2. Quá trình hình thành và tồn tại của di tích đình Quán Tình
1.2.1. Lịch sử hình thành và quá trình tồn tại của đình Quán Tình
1.2.2. Sự tích về vị thần được thờ trong đình Quán Tình
Chương 2: GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC, NGHỆ THUẬT VÀ LỄ HỘI ĐÌNH QUÁN TÌNH
2.1. Giá trị kiến trúc
2.1.1. Không gian cảnh quan
2.1.2. Bố cục mặt bằng tổng thể
2.1.3. Các đơn nguyên kiến trúc
2.1.4. Giá trị nghệ thuật
2.2. Một số di vật tiêu biểu
2.2.1. Di vật bằng gỗ
2.2.2. Di vật bằng đá
2.2.3. Di vật đồng
2.2.4. Di vật bằng sứ
2.3. Lễ hội
2.3.1. Thời gian và không gian diễn ra lễ hội
2.3.2. Công tác chuẩn bị lễ hội
2.3.3. Diễn trình lễ hội
2.3.4. Giá trị của lễ hội
Chương 3: GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ ĐÌNH QUÁN TÌNH
3.1. Thực trạng di tích đình Quán Tình
3.1.1. Thực trạng kiến trúc
3.1.2. Thực trạng di vật
3.1.3. Thực trạng lễ hội
3.2. Một số biện pháp bảo tồn di tích đình Quán Tình
3.2.1. Các giải pháp bảo tồn kiến trúc
3.2.2. Các giải pháp bảo tồn di vật
3.2.3. Bảo tồn lễ hội truyền thống
3.2.4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích
3.3. Vấn đề tôn tạo di tích
3.4. Khai thác, phát huy giá trị của di tích
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan