[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu giá trị kiến trúc nghệ thuật di tích chùa Lương – Cầu ngói (xóm 3, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định)


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu giá trị kiến trúc nghệ thuật di tích chùa Lương – Cầu ngói (xóm 3, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định)
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: KHÔNG GIAN VĂN HÓA XÃ HẢI ANH, HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH
1.1. Tổng quan về xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
1.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
1.1.2. Lịch sử hình thành và thay đổi địa giới
1.1.3. Đặc điểm cư dân
1.1.4. Đời sống kinh tế.
1.1.5. Giá trị lịch sử - văn hóa truyền thống
1.1.5.1. Phong tục tập quán
1.1.5.2. Truyền thống khoa bảng
1.1.5.3. Truyền thống chống giặc ngoại xâm
1.2.Tên gọi, lịch sử hình thành và quá trình tồn tại của chùa Lương - Cầu ngói
1.2.1. Di tích chùa Lương
1.2.1.1. Tên gọi và lịch sử hình thành
1.2.1.2. Quá trình tồn tại của ngôi chùa
1.2.2. Cầu ngói chùa Lương
1.2.2.1. Tên gọi và lịch sử hình thành
1.2.2.2. Quá trình tồn tại của cầu ngói
CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC, NGHỆ THUẬT CHÙA LƯƠNG - CẦU NGÓI.
2.1. Di tích chùa Lương
2.1.1. Giá trị kiến trúc, nghệ thuật
2.1.1.1. Không gian cảnh quan
2.1.1.2. Bố cục mặt bằng tổng thể
2.1.1.3. Các đơn nguyên kiến trúc
2.1.1.4. Trang trí trên kiến trúc
2.1.2. Nghệ thuật điêu khắc
2.1.2.1. Điêu khắc tượng thờ
2.1.2.2. Một số di vật, cổ vật tiêu biểu
2.2. Di tích cầu ngói chùa Lương
2.2.1. Không gian cảnh quan
2.2.2. Bố cục mặt bằng tổng thể
2.2.3. Kết cấu kiến trúc và trang trí kiến trúc
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO TỒN GIÁ TRỊ DI TÍCH CHÙA LƯƠNG - CẦU NGÓI
3.1. Thực trạng di tích chùa Lương - cầu ngói
3.1.1. Thực trạng ngôi chùa và di vật, cổ vật
3.1.2. Thực trạng cầu ngói
3.2. Vai trò của di tích chùa Lương - cầu ngói trong đời sống văn hóa cộng đồng cư dân xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
3.2.1. Vai trò của chùa Lương
3.2.2. Vai trò của cầu ngói chùa Lương
3.3. Giải pháp bảo tồn di tích chùa Lương - cầu ngói chùa Lương
3.3.1. Giải pháp bảo tồn công trình kiến trúc chùa Lương– cầu ngói
3.3.2. Giải pháp bảo quản hệ thống tượng thờ và di vật, cổ vật
3.3.3. Giải pháp phát huy giá trị di tích chùa Lương – cầu ngói
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan