[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu lễ hội đình Hùng Lô (Xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu lễ hội đình Hùng Lô (Xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Bố cục khóa luận
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KHÔNG GIAN VĂN HÓA LÀNG HÙNG LÔ
1.1. KHÁI QUÁT VỀ LÀNG HÙNG LÔ
1.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
1.1.2. Lịch sử hình thành làng
1.1.3. Đặc điểm dân cư
1.1.4. Điều kiện kinh tế
1.1.5. Truyền thống lịch sử, văn hóa
1.2. MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ LỄ HỘI
1.2.1. Quan niệm về lễ hội
1.2.2. Lễ hội đình làng Hùng Lô
Chương 2: LỄ HỘI ĐÌNH LÀNG HÙNG LÔ VÀ XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI
2.1. KHÔNG GIAN DIỄN RA LỄ HỘI
2.2. NHÂN VẬT ĐƯỢC PHỤNG THỜ TRONG LỄ HỘI
2.3. DIỄN TRÌNH LỄ HỘI
2.3.1. Thời gian và lịch lễ hội
2.3.2. Công việc chuẩn bị
2.3.3. Các nghi thức nghi lễ
2.3.4. Các trò chơi dân gian và diễn xướng nghệ thuật
2.4. SỰ BIẾN ĐỔI CỦA LỄ HỘI ĐÌNH HÙNG LÔ HIỆN NAY
Chương 3: GIẢI PHÁP BẢO TỒN LỄ HỘI ĐÌNH LÀNG HÙNG LÔ TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN NAY
3.1. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỄ HỘI ĐÌNH HÙNG LÔ
3.1.1. Thực trạng lễ hội
3.1.2. Một số giải pháp bảo tồn phát huy giá trị lễ hội đình Hùng Lô
3.2. VAI TRÒ CỦA LỄ HỘI ĐÌNH LÀNG HÙNG LÔ TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN
3.3. GIÁ TRỊ TIÊU BIỂU CỦA LỄ HỘI ĐÌNH LÀNG HÙNG LÔ TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG
3.3.1. Giá trị cố kết cộng đồng
3.3.2. Giá trị hướng về cội nguồn dân tộc
3.3.3. Giá trị cân bằng đời sống tâm linh
3.3.4. Giá trị sáng tạo và hưởng thụ văn hóa
3.3.5. Giá trị bảo tồn, làm giàu và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan