[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu sưu tập ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với thiếu nhi lưu giữ tại bảo tàng Hồ Chí Minh


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu sưu tập ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với thiếu nhi lưu giữ tại bảo tàng Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG SƯU TẬP HIỆN VẬT BẢO TÀNG
1.1. Sưu tập hiện vật bảo tàng - Khái niệm, tiêu chí, nguyên tắc xây dựng sưu tập hiện vật bảo tàng
1.1.1. Khái niệm về sưu tập hiện vật bảo tàng
1.1.2. Tiêu chí xây dựng sưu tập hiện vật bảo tàng
1.1.3. Nguyên tắc xây dựng sưu tập hiện vật bảo tàng
1.2. Vài nét về Bảo tàng Hồ Chí Minh
1.3. Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh với công tác xây dựng sưu tập hiện vật bảo tàng
1.3.1. Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh
1.3.2. Công tác xây dựng sưu tập hiện vật ở Bảo tàng Hồ Chí Minh
Chương 2: NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA SƯU TẬP ẢNH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI THIẾU NHI LƯU GIỮ TẠI BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
2.1. Lịch sử và nguồn gốc của sưu tập
2.2. Nội dung của sưu tập
2.3. Giá trị của sưu tập
2.3.1. Giá trị lịch sử
2.3.2. Giá trị văn hóa
2.3.3. Giá trị giáo dục
2.3.4. Giá trị lưu niệm
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM BẢO QUẢN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ SƯU TẬP ẢNH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI THIẾU NHI LƯU GIỮ TẠI BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
3.1. Thực trạng của sưu tập
3.2. Một số giải pháp
3.2.1. Tiếp tục công tác nghiên cứu sưu tập
3.2.2. Đẩy mạnh công tác kiện toàn và quản lý sưu tập
3.2.3. Đảm bảo và nâng cao chất lượng bảo quản sưu tập
3.2.4. Không ngừng phát huy giá trị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan