[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng nâng cao năng lực kinh doanh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong hai năm 2007 – 2008


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng nâng cao năng lực kinh doanh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong hai năm 2007 – 2008
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 NĂNG LỰC KINH DOANH VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC KINH DOANH ĐỐI VỚI NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HIỆN NAY.
1.1 NHẬN THỨC CHUNG VỀ NĂNG LỰC KINH DOANH:
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Nâng cao năng lực kinh doanh là một tất yếu khách quan
1.1.3 Các yếu tố cấu thành năng lực kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.4 Một số chỉ tiêu đánh giá năng lực kinh doanh của doanh nghiệp
1.2 Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC KINH DOANH ĐỐI VỚI NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
1.2.1 Tạo điều kiện cho Nhà xuất bản hoàn thành tốt mục tiêu hiệu quả xã hội
1.2.2 Tạo điều kiện cho Nhà xuất bản hoàn thành tốt mục tiêu hiệu quả kinh tế
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA TRONG HAI NĂM 2007 - 2008.
2.1 TỔNG QUAN VỀ NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
2.1.1 Sơ lược về Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
2.1.2 Môi trường kinh doanh của NXB CTQG
2.2- HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA TRONG HAI NĂM 2007 - 2008.
2.2.1 Thực hiện đề án: “đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ và đổi mới cơ chế,
phương thức hoạt động của NXB”.
2.2.2 Nguồn nhân lực
2.2.3 Trang bị và khai thác tài sản cố định
2.2.4 Huy động và sử dụng vốn kinh doanh
2.2.5 Thiết lập và khai thác các mạng lưới kinh doanh
2.3.2 Nhận xét về hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh của Nhà xuất
bản Chính trị Quốc gia hiện nay.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA TRONG ĐIÊU KIỆN HIỆN NAY
3.1 Phương hướng hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia trong thời gian tới
3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao năng lực kinh doanh của NXB CTQG trong thời gian tới
3.2.1 Đối với Nhà xuất bản Quốc gia
3.2.2 Đối với các cơ quan quản lý nhà nước.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan