[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và các giải pháp bảo tồn văn hoá dân tộc Cơtu ở huyện Hoà Vang Thành phố Đà Nẵng


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và các giải pháp bảo tồn văn hoá dân tộc Cơtu ở huyện Hoà Vang Thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HUYỆN HOÀ VANG VÀ DÂN TỘC CƠTU
1.1. Tổng quan về huyện Hoà Vang
1.1.1. Đặc điểm địa lý, tự nhiên
1.1.2. Lịch sử, văn hoá
1.1.3. Đặc điểm dân cư
1.2. Khái quát về tộc người Cơtu
1.2.1. Nguồn gốc và lịch sử tộc người Cơtu
1.2.2. Tên gọi, dân số
CHƯƠNG 2: CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ DÂN TỘC CƠTU CẦN ĐƯỢC BẢO TỒN
2.1. Văn hoá vật chất
2.1.1. Ẩm thực
2.1.2. Trang phục
2.1.3. Làng của dân tộc Cơtu
2.2. Văn hoá tinh thần
2.2.1. Văn hóa gia đình
2.2.2. Lễ hội truyền thống
2.2.3. Văn hóa văn nghệ
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO TỒN CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC CƠTU Ở HUYỆN HÒA VANG - ĐÀ NẴNG 58
3.1. Thực trạng bảo tồn, xây dựng các giá trị văn hoá dân tộc Cơtu hiện nay
3.2. Giải pháp bảo tồn, phục dựng các giá trị văn hoá dân tộc Cơtu
3.2.1. Giải pháp bảo tồn
3.2.2. Giải pháp phục dựng
3.3. Những kiến nghị đề xuất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan