[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tục lệ buộc vía của người Thái ở huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An


[/kythuat]
[tomtat]
Tục lệ buộc vía của người Thái ở huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỰ NHIÊN, XÃ HỘI CỦA NGƯỜI THÁI Ở HUYỆN QUỲ HỢP, NGHỆ AN
1.1. Đặc điểm tự nhiên
1.1.1. Vị trí địa lý, địa hình
1.1.2. Khí hậu, thời tiết
1.1.3. Đồi núi, sông suối
1.1.4. Tài nguyên thiên nhiên
1.1.5. Giao thông vận tải
1.2. Đặc điểm xã hội
1.2.1. Lịch sử hình thành
1.2.2. Tình hình dân cư
1.3. Đặc điểm văn hóa
1.3.1. Văn hóa mưu sinh
1.3.2. Văn hóa vật chất
1.3.3. Văn hóa tinh thần
1.3.4. Văn hóa xã hội
Tiểu kết chương 1
Chương 2: TÌM HIỂU LỄ BUỘC VÍA CỦA NGƯỜI THÁI Ở HUYỆN QUỲ HỢP, NGHỆ AN
2.1. Quan niệm tín ngưỡng tâm linh trong đời sống của đồng bào
2.1.1. Sơ lược về người làm thầy cúng, thầy mo
2.1.2. Người Thái quan niệm về hồn vía
2.2. Lễ buộc vía của người Thái ở Quỳ Hợp, Nghệ An
2.2.1. Về thời gian làm lễ
2.2.2. Địa điểm làm lễ
2.2.3. Thành phần chính tham gia
2.2.4. Chuẩn bị mâm lễ
2.2.5. Hành lễ
2.3. Các hình thức buộc vía của người Thái
2.3.1. Buộc vía theo nghi lễ vòng đời (Gồm 4 giai đoạn cuộc đời)
2.3.2. Buộc vía trong các trường hợp khác
Tiểu kết chương 2
Chương 3: HIỆN TRẠNG, GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ CỦA LỄ BUỘC VÍA TRONG ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO THÁI Ở QUỲ HỢP, NGHỆ AN
3.1. Thực trạng tín ngưỡng tâm linh trong đời sống của đồng bào ngày nay
3.2. Các giá trị truyền thống của lễ buộc vía
3.2.1. Giá trị văn học, nghệ thuật
3.2.2. Giá trị văn hóa
3.2.3. Giá trị lịch sử - xã hội
3.2.4. Giá trị giáo dục
3.3. Những biến đổi trong lễ buộc vía của đồng bào Thái ở Quỳ Hợp
3.4. Nguyên nhân biến đổi
3.5. Một số giải pháp và kiến nghị bảo tồn
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan