[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chi nhánh quận 1


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chi nhánh quận 1
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại
1.2 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.2 Đặc điểm hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.3 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.3.1 Khái niệm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của NHTM
1.3.2 Đặc điểm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
1.3.3 Phân loại cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.3.4 Nguyên tắc cấp tín dụng
1.3.5 Vai trò của hoạt động cho vay cá nhân
1.4 Các chỉ số và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay cá nhân
1.4.1 Các chỉ số đánh giá hoạt động cho vay cá nhân
1.4.1.1 Doanh số cho vay cá nhân
1.4.1.2 Doanh số thu nợ cá nhân
1.4.1.3 Dư nợ cá nhân
1.4.1.4 Nợ xấu
1.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay cá nhân
1.4.2.1 Tổng dư nợ trên vốn huy động
1.4.2.2 Tỷ lệ nợ xấu .
1.4.2.3 Hệ số thu nợ .
1.4.2.4 Vòng quay vốn tín dụng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ CHI NHÁNH QUẬN I
2.1 Giới thiệu về Ngân hàng Quốc tế- Chi nhánh Quận 1
2.1.1 Quá trình hình thành VIB-Quận I
2.1.2 Lĩnh vực hoạt động chính của VIB-Quận I
2.1.3 Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của VIB-Quận I
2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng
2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng VIB-Quận I
2.2.1 Tình hình huy động vốn tại ngân hàng VIB-Quận I giai đoạn 2011-2013
2.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng VIB-Quận I giai đoạn 2011-2013
2.3 Thực trạng của hoạt động cho vay cá nhân tại Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quận I
2.3.1 Một số quy định về cho vay đối với khách hàng cá nhân của VIB
2.3.1.1 Nguyên tắc vay vốn
2.3.1.2 Lãi suất cho vay
2.3.1.3 Những cá nhân không được cho vay tại Ngân hàng VIB
2.3.2 Các sản phẩm cho vay cá nhân tại VIB- Quận I
2.3.2.1 Nhóm sản phẩm bất động sản
2.3.2.2 Nhóm sản phẩm xe ô tô
2.3.2.3 Sản phẩm cá nhân kinh doanh
2.3.2.4 Sản phẩm giáo dục đào tạo – Cho vay du học
2.3.2.5 Sản phẩm tín chấp tiêu dùng
2.3.2.6 Sản phẩm thấu chi tài khoản
2.3.3 Quy trình cho vay đối với khách hàng cá nhân tại VIB-Quận I
2.3.3.1 Quy trình marketing/ tiếp thị khách hàng
2.3.3.2 Quy trình thẩm định, phê duyệt cho vay
2.3.3.3 Quy trình hoàn thiện thủ tục và giải ngân
2.3.3.4 Quy trình kiểm tra, giám sát các khoản vay
2.3.3.5 Quy trình thu hồi nợ vay
2.3.4 Các chỉ số và chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay cá nhân tại VIB-Quận I
2.3.4.1 Phân tích các chỉ số đánh giá hoạt động cho vay cá nhân
2.3.4.2 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay cá nhân tại VIB-Quận I
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG VIB-QUẬN I
3.1 Phương hướng phát triển của Ngân hàng VIB-Quận I
3.1.1 Mục tiêu chung
3.1.2 Kế hoạch cụ thể choVIB Chi nhánh Quận I
3.2 Giải pháp và Kiến nghị nâng cao hoạt động cho vay đối với KHCN tại VIB-Quận I
3.2.1 Đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của Ngân hàng VIB-Quận I
3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Chi nhánh VIB Quận I
3.2.2.1 Thực hiện chuyên môn hóa quy trình cho vay KHCN
3.2.2.2 Đa dạng hóa các sản phẩm cho vay KHCN
3.2.2.3 Cơ cấu lại danh mục sản phẩm cho vay một cách hợp lý
3.2.2.4 Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo đến với khách hàng cá nhân
3.2.3 Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan