[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả củ tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội đối với hộ nghèo tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả củ tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội đối với hộ nghèo tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO
1.1. Tổng quan về đói nghèo
1.1.1. Khái niệm về đói nghèo
1.1.2. Tiêu chí về đói nghèo
1.1.3. Nguyên nhân đói nghèo
1.1.4. Sự cần thiết phải đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo
1.2. Tín dụng và hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo
1.2.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng đối với hộ nghèo
1.2.2. Hiệu quả tín dụng hộ nghèo
1.3. Kinh nghiệm một số nước về nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo
1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước
1.3.2. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam nói chung và Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên nói riêng
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC CHI TIÊU NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHCSXH ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2013
3.1. Thực trạng đói nghèo tại tỉnh thái nguyên
3.1.1. Tổng quan về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên
3.1.2. Thực trạng đói nghèo tại Thái Nguyên
3.2. Tồng quan về NHCSXH tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. Quá trình hình thành phát triển
3.2.2. Mô hình tổ chức và hoạt động
3.2.3. Thực trạng hoạt động tín dụng của NH CSXH tỉnh Thái Nguyên.
3.3. Đánh giá hiệu quả tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội tình Thái Nguyên đối với hộ nghèo
3.3.1. Kết quả cho vay
3.3.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo của NH CSXH tỉnh Thái Nguyên
Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Một số quan điểm định hướng
4.1.1. Quan điểm
4.1.2. Định hướng nâng cao hiệu quả tín dụng của NH CSXH
4.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo của NH CSXH tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Cho vay theo dự án vùng, tiểu vùng phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng địa phương
4.2.2. Tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng giới; xây dựng đời sống văn hóa xã hội lành mạnh
4.2.3. Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; Tạo thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm của hộ nghèo
4.2.4. Đồng bộ hóa các chính sách ữu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo; Thực hiện công khai hóa - xã hội hóa hoạt động NHCSXH
4.2.5. Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của các hộ nghèo vay vốn
4.3. Kiến nghị với cấp trên
4.3.1. Đối với Nhà nước
4.3.2. Đối với NH CSXH
4.3.3. Đối với UBND tỉnh Thái Nguyên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan