[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện Thủy Nguyên tỉnh Hải Phòng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện Thủy Nguyên tỉnh Hải Phòng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN THPT THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài
1.1.2. Nghiên cứu trong nước
1.2. Một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THPT theo Chuẩn nghề nghiệp
1.2.1. Các khái niệm cơ bản
1.2.2. Hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp
1.2.3. Biện pháp quản lý của hiệu trưởng THPT về bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng trường THPT
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN THỦY NGUYÊN - HẢI PHÒNG
2.1. Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo của huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng và các trường THPT
2.1.1. Tình hình chung của huyện
2.1.2. Vài nét về các trường THPT huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng
2.2. Thực trạng bồi dưỡng giáo viên đạt Chuẩn nghề nghiệp ở các trường THPT huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
2.2.1. Thực hiện các mục tiêu của việc bồi dưỡng GV THPT theo Chuẩn nghề nghiệp
2.2.2. Thực hiện các nội dung bồi dưỡng GV THPT theo Chuẩn nghề nghiệp
2.2.3. Thực hiện các hình thức bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp
2.2.4. Thực hiện các phương pháp bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp
2.2.5. Thực trạng kireerm tra, đánh giá bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông theo Chuẩn
2.2.6. Đánh giá chung về thực trạng bồi dưỡng giáo viên THPT theo Chuẩn nghề nghiệp
2.3. Thực trajgn các biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp 
2.3.1. Thực trạng thực hiện các biện pháp quản lý bồi dưỡng Chuẩn nghề nghiệp của GV THPT
2.3.2. Thực hiện các biện pháp cụ thể trong quản lý bồi dưỡng GV THPT theo Chuẩn nghề nghiệp
2.3.3. Đánh giá chung thực trạng quản lý bồi dưỡng giáo viên THPT theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông đạt chuẩn nghề nghiệp
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN THỦY NGUYÊN - HẢI PHÒNG
3.1. Cơ sở định hướng cho việc đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý
3.2. Các nguyên tắc của việc đề xuất các biện pháp hoàn thiện quản lý hoạt dộng bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn
3.2.1. Đảm bảo tính mục đích
3.2.2. Đảm bảo tính đồng bộ
3.2.3. Đảm bảo tính thực tiễn
3.2.4. Đảm bảo tính kế thừa
3.2.5. Đảm bào tính hiệu quả
3.3. Các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với việc bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp ở các trường trung học phổ thông trên địa bạn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
3.3.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về ý nghĩa vai trò của việc bồi dưỡng giáo viên và nâng cao hiệu quả quản lí việc bồi dưỡng GV THPT theo Chuẩn nghề nghiệp
3.3.2. Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch tổ chức quản lí việc bồi dưỡng GV THPT theo Chuẩn nghề nghiệp
3.3.3. Biện pháp 3: Xây dựng cơ chế quản lí chặt chẽ, đồng bộ giữa các bộ phận trong việc bồi gưỡng GV THPT theo Chuẩn nghề nghiệp
3.3.4. Biện pháp 4: Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc bồi dưỡng GV THPT theo chuẩn Chuẩn nghề nghiệp
3.3.5. Biện pháp 5: Tăng cường các điều kiện về phương tiện, cơ sở vận chất, trang thiết bị phục vụ việc bồi dưỡng GV THPT theo Chuẩn nghề nghiệp
3.3.6.Biện pháp 6: Tăng cường quản lí tự đào tạo, tự bồi dưỡng
3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất
3.5. Khảo nghiệm nhận thức mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
3.6. Thực nghiệm về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan