[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số kim loại nặng trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ cuống lá chuối và thử nghiệm xử lí môi trường

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số kim loại nặng trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ cuống lá chuối và thử nghiệm xử lí môi trường
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu về đối tượng xử lý
1.1.1 Tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng
1.1.2 Ảnh hưởng của nguồn nước ô nhiễm kim loại nặng tới sức khỏe con người
1.1.3 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về nước thải chứa ion kim loại nặng
1.2 Giới thiệu về phương pháp hấp phụ
1.2.1 Các khái niệm
1.2.2 Động học hấp phụ
1.2.3 Một số mô hình đẳng nhiệt hấp phụ cơ bản
1.2.4 Hấp phụ trong môi trường nước
1.2.5 Quá trình hấp phụ động trên cột
1.3 Giới thiệu về phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
1.3.1 Nguyên tắc
1.3.2 Phương pháp đường chuẩn
1.4 Giới thiệu về cuống lá chuối
1.4.1 Năng suất và sản lượng chuối
1.4.2 Thành phần chính của xơ cuống lá chuối
1.5 Một số hướng nghiên cứu sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm VLHP
Chương 2 THỰC NGHIỆM
2.1 Thiết bị và hóa chất
2.1.1 Thiết bị
2.1.2 Hoá chất
2.2 Chế tạo VLHP từ cuống lá chuối
2.2.1 Quy trình chế tạo VLHP từ cuống lá chuối
2.2.2 Khảo sát một số đặc điểm bề mặt của NL và VLHP
2.3 Phương pháp thực nghiệm
2.3.1 Phương pháp hấp phụ tĩnh
2.3.2 Phương pháp hấp phụ động
2.4. Các thí nghiệm nghiên cứu
2.4.1 Dựng đường chuẩn xác định nồng độ ion kim loại theo phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
2.4.2 Khảo sát khả năng hấp phụ của NL và VLHP đối với Cu(II), Ni(II), Cr(VI)
2.4.3 Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ Cu(II), Ni(II), Cr(VI) của VLHP bằng phương pháp hấp phụ tĩnh
2.4.4 Khảo sát khả năng tách loại và thu hồi Cu(II), Ni(II), Cr(VI) bằng phương pháp hấp phụ động trên cột
2.4.5 Xử lý thử mẫu nước thải chứa Cu(II), Ni(II), Cr(VI)
Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Kết quả khảo sát khả năng hấp phụ của NL và VLHP đối với Cu(II), Ni(II), Cr(VI)
3.2 Kết quả khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ Cu(II), Ni(II), Cr(VI) của VLHP bằng phương pháp hấp phụ tĩnh
3.2.1 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của khối lượng VLHP
3.2.2 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc
3.2.3 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH
3.2.4 Kết quả khảo sát cơ chế hấp phụ của VLHP đối với Cu(II), Ni(II), Cr(VI)
3.2.5 Khảo sát ảnh hưởng của một số ion đến sự hấp phụ Cu(II), Ni(II), Cr(VI)
3.2.6 Xác định dung lượng hấp phụ cực đại của VLHP đối với Cu(II), Ni(II), Cr(VI) theo mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir
3.2.7 Động học hấp phụ Cu(II), Ni(II), Cr(VI) của VLHP
3.3 Kết quả khảo sát khả năng tách loại và thu hồi Cu(II), Ni(II), Cr(VI) bằng phương pháp hấp phụ động trên cột
3.3.1 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của tốc độ dòng
3.3.2 Kết quả giải hấp thu hồi Cu(II), Ni(II), Cr(VI)
3.4 Tái sử dụng VLHP
3.5 Kết quả xử lí thử mẫu nước thải chứa Cu(II), Ni(II), Cr(VI)
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan