[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sàng lọc các loài vi tảo biển quang tự dưỡng có hàm lượng lipid cao, thành phần acid béo phù hợp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất diesel sinh học

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sàng lọc các loài vi tảo biển quang tự dưỡng có hàm lượng lipid cao, thành phần acid béo phù hợp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất diesel sinh học
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Khái quát chung về nhiên liệu sinh học, hiện trạng và xu thế phát triển
1.2. Diesel sinh học - Bản chất hóa học và cơ chế phản ứng
1.3. Diesel sinh học từ tảo - NLSH thế hệ thứ ba
1.3.1. Khái quát về các loại nguyên liệu truyền thống dùng để sản xuất biodiesel
1.3.2. Vai trò và tiềm năng của vi tảo trong lĩnh vực NLSH
1.3.3. Sản xuất biodiesel từ sinh khối vi tảo
1.4. Sản xuất sinh khối vi tảo làm nguyên liệu cho NLSH
1.5. Tình hình sản xuất và sử dụng NLSH trên thế giới
1.5.1.Tình hình sản xuất và sử dụng NLSH nói chung
1.5.2. Tình hình sản xuất và sử dụng NLSH từ tảo
1.6. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng NLSH ở Việt Nam
1.6.1. Tiềm năng sản xuất NLSH ở Việt Nam
1.6.2. Những nghiên cứu và thử nghiệm về NLSH ở Việt Nam
1.6.3. Chính sách phát triển NLSH ở Việt Nam
1.6.4. Tình hình nghiên cứu, nuôi trồng và ứng dụng vi tảo biển ở Việt Nam
CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. VẬT LIỆU, HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ
2.1.1. Các chủng vi tảo biển được sử dụng cho quá trình nghiên cứu sàng lọc
2.1.2. Môi trường nuôi cấy
2.1.3. Hóa chất và thiết bị
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp nuôi trồng vi tảo biển quang tự dưỡng
2.2.2. Phương pháp xác định sinh trưởng của tảo
2.2.2.1. Phương pháp xác định mật độ tế bào bằng buồng đếm Burker – Turk
2.2.2.2. Phương pháp đo mật độ quang học (OD)
2.2.3. Phương pháp thu hoạch sinh khối tảo bằng hóa chất tạo kết tủa
2.2.4. Phương pháp phân tích thành phần hóa học của sinh khối tảo
2.2.5. Phương pháp phân tích lipid tổng số và thành phần acid béo
2.2.5.1. Phân tích lipid tổng số
2.2.5.2. Phân tích thành phần acid béo
2.2.6. Phương pháp chuyển hóa tạo biodiesel từ sinh khối tảo
2.2.6.1. Chuẩn bị nguyên liệu
2.2.6.2. Tạo biodiesel bằng phương pháp chuyển hóa trực tiếp (in situ transesterification)
2.2.7. Xác định hiệu suất của quá trình chuyển hóa và thành phần FAME của sản phẩm biodiesel
2.2.8. Phương pháp xác định chỉ số iod
2.2.9. Phương pháp xác định trọng lượng riêng bằng tỷ trọng kế
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu sinh trưởng của vi tảo biển quang tự dưỡng
3.2. Xác định mối tương quan giữa MĐTB và OD
3.3. Kết tủa sinh khối tảo bằng phương pháp hóa học
3.4. Thành phần hóa học của sinh khối vi tảo
3.5. Hàm lượng lipid tổng số và thành phần acid béo
3.6. Nuôi thu sinh khối tảo làm nguyên liệu sản xuất biodiesel
3.7. Chuyển hóa sinh khối tảo thành biodiesel bằng phương pháp trực tiếp
3.8. Đánh giá hiệu suất của quá trình chuyển hóa và chất lượng của sản phẩm biodiesel
3.8.1. Hiệu suất của quá trình chuyển hóa
3.8.2. Chất lượng của sản phẩm biodiesel
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan