[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu vấn đề xóa đói giảm nghèo ở vùng cao núi đất phía Tây tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu vấn đề xóa đói giảm nghèo ở vùng cao núi đất phía Tây tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Cơ sử lí luận
1.1.1. Quan niệm, phương pháp tiếp cận và đánh giá đói nghèo trên thế giới
1.1.2. Quan niệm và chỉ tiêu đánh giá đói nghèo ở Việt Nam
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Khái quát về tình hình nghèo đói trên thế giới
1.2.2. Vấn đề đói nghèo ở Việt Nam hiện nay
1.2.3. Hà Giang là tỉnh có tỉ lệ đói nghèo cao nhất cả nước
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN ĐÓI NGHÈO Ở VÙNG CAO NÚI ĐẤT PHÍA TÂY TỈNH HÀ GIANG
2.1. Khái quát đặc điểm địa bàn nghiên cứu
2.1.1. Vị trí địa lí và lãnh thổ
2.1.2. Môi trường tự nhiên
2.1.3. Dân cư - xã hội
2.l.4. Cơ sở hạ tầng
2.1.5. Sự phát triển kinh tế của vùng núi đất phía tây Hà Giang
2.1.6. Đánh giá chung về vùng cao núi đất phía tây tỉnh Hà Giang
2.2. Thực trạng đói nghèo tại vùng núi đất phía tây tỉnh Hà Giang
2.2.1. Chỉ tiêu về thu nhập
2.2.2. Chỉ tiêu về y tế và chăm sóc sức khoẻ
2.2.3. Chỉ tiêu về giáo dục
2.2.4. Chỉ tiêu nhà ở và điện nước
2.2.5. Đánh giá tổng hợp mức độ đói nghèo ở vùng cao núi đất phía tây Hà Giang
2.3. Kết quả tìm hiểu nguyên nhân đói nghèo qua tìm hiểu thực trạng .
2.3.1. Phân nhóm nguyên nhân nghèo đói theo Bộ LĐTB&XH
2.3.2. Nguyên nhân nghèo đói vùng cao núi đất tây Hà Giang
2.4. Những thành tựu và thách thức trong công cuộc XĐGN ở vùng cao núi đất phía Tây Hà Giang
2.4.1. Những thành tựu
2.4.2. Những khó khăn thách thức
Tiểu kết Chương 2
Chương 3. NHỮNG GIẢI PHÁP VỀ XĐGN Ở VÙNG CAO NÚI ĐẤT PHÍA TÂY TỈNH HÀ GIANG
3.1. Cơ sở xác định những giải pháp XĐGN ở vùng cao núi đất phía Tây Hà Giang
3.1.1. Quan điểm và mục tiêu XĐGN quốc gia
3.1.2. Quan điểm và mục tiêu XĐGN của vùng cao núi đất phía tây tỉnh Hà Giang
3.2. Các giải pháp XĐGN chủ yếu ở vùng cao núi đất phía Tây tỉnh Hà Giang
3.2.1. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về giảm nghèo
3.2.2. Đẩy mạnh phát triển các ngành các lĩnh vực
3.2.3. Phát triển các lĩnh vực xã hội
3.2.4. Nguồn vốn và huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng
3.3.5. Các cơ chế, chính sách thực hiện chương trình
3.2.6. Công tác an sinh xã hội.
3.2.7. Bảo vệ tài nguyên - môi trường sinh thái
3.2.8. Quốc phòng - An ninh
3.2.9. Tăng cường công tác lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện và nâng cao năng lực cán bộ làm công tác XĐGN
3.2.10. Giải pháp đột phá về tổ chức không gian XĐGN
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan