[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích quá trình đô thị hóa thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2000 – 2010

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích quá trình đô thị hóa thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2000 – 2010
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÔ THỊ HÓA
1.1. Cơ sở lý luận về đô thị hóa
1.1.1. Khái niệm, phân loại đô thị
1.1.2. Lý luận về đô thị hóa
1.1.3. Một số chỉ tiêu để phân loại và đánh giá mức độ đô thị hóa
1.1.4. Cách tính điểm đánh giá mức độ đô thị hóa
1.2. Thực tiễn đô thị hóa trên thế giới và Việt Nam, vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và tỉnh Tuyên Quang
1.2.1. Một vài nét về đô thị hóa trên thế giới
1.2.2. Tình hình đô thị hóa ở Việt Nam
1.2.3. Đô thị hóa ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và tỉnh Tuyên Quang
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG ĐÔ THỊ HÓA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2000 - 2010
2.1. Lịch sử hình thành đô thị Tuyên Quang và các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến đô thị hóa
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển thành phố Tuyên Quang
2.1.2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến đô thị hóa
2.2. Thực trạng đô thị hóa TP Tuyên Quang giai đoạn 2000 - 2010
2.2.1. Thực trạng phát triển kinh tế đô thị
2.2.2. Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị
2.2.3. Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội
2.2.4. Kiến trúc cảnh quan và quản lý đô thị
2.3. Những chuyển biến dân cư - lao động và sử dụng đất trong quá trình đô thị hóa thành phố Tuyên Quang
2.3.1. Chuyển biến về dân số, lao động và phân bố dân cư
2.3.2. Những thay đổi trong cơ cấu sử dụng đất đô thị
2.4. Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị thành phố Tuyên Quang
Tiểu kết chương 2
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ HÓA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
3.1. Định hướng đô thị hóa ở thành phố Tuyên Quang đến năm 2020
3.1.1. Căn cứ định hướng đô thị hóa ở thành phố Tuyên Quang đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030
3.1.2. Định hướng đô thị hóa thành phố Tuyên Quang đến năm 2020
3.2. Một số giải pháp thực hiện định hướng đô thị hóa ở thành phố Tuyên Quang
3.2.1. Về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội
3.2.2. Về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị
3.2.3. Các nhóm giải pháp khác
Tiểu kết chương 3
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan