[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương trình hàm sinh bởi phép quay và một số áp dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Phương trình hàm sinh bởi phép quay và một số áp dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐẶC TRƯNG CÁC BIẾN ĐỔI CYCLIC
1.1. Phép biến đổi phân tuyến tính.
1.2. Một số nhóm hữu hạn trên đường tròn.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP HÀM SINH BỞI PHÉP ĐỐI HỢP VỚI HỆ SỐ HẰNG
2.1. Phương trình hàm tuyến tính và phân tuyến tính với hệ số hằng.
2.2. Phương trình hàm với vế phải là hàm số.
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP HÀM SINH BỞI PHÉP ĐỐI HỢP VỚI HỆ SỐ BIẾN THIÊN
3.1. Nghiệm riêng của phương trình hàm.
3.2. Nghiệm riêng của phương trình thuần nhất.
3.3. Nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất.
Chương 4: MỘT SỐ ÁP DỤNG
4.1.Xác định dãy cấp số đặc biệt.
4.2. Xác định một số dãy số phân tuyến tính.
4.3. Phương trình hàm trên tập số tự nhiên.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan