[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề ở trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề ở trường Trung cấp nghề Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ GẮN VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
1.1. Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo nghề và liên kết đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.3.Chủ trương liên kết đào tạo nghề
1.4. Bản chất, đặc điểm của công tác quản lý đào tạo nghề
Tiểu kết chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ GẮN VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THÁI NGUYÊN
2.1. Mộ t số nét về sự hình thành và phát triển của nhà Trường
2.2. Thực trạng quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên
2.3. Đánh giá chung
Tiểu kết chương 2
Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ GẮN VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THÁI NGUYÊN
3.1.Các nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo
3.3. Kết quả thăm dò ý kiến về tính khả thi của các biện pháp đề xuất quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề tại trường Trung cấp nghề Thái Nguyên
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan