[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với L-glutamin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với L-glutamin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Sơ lược về các nguyên tố đất hiếm
1.1.1. Đặc điểm chung
1.1.2. Tính chất vật lí của các NTĐH
1.1.3 Sơ lược tính chất hoá học của các NTĐH
1.1.4.Sơ lược về một số hợp chất chính của các NTĐH
1.1.4.1. Oxit của các NTĐH
1.1.4.2. Hyđroxit của các NTĐH
1.1.4.3. Muối của các NTĐH
1.1.5.Tầm quan trọng và trạng thái tự nhiên của các NTĐH
1.2. Sơ lược về amino axit
1.3. Sơ lược về L- glutamin
1.4. Khả năng tạo phức của các NTĐH với các amino axit
1.5. Một số kết quả nghiên cứu về hoạt tính sinh học của phức chất các NTĐH với amino axit
1.6. Sơ lược về đối tượng thăm dò hoạt tính sinh học
1.6.1. Vi khuẩn Escherichia coli
1.6.2. Vi khuẩn Staphylococeus aureus
1.6.3. Sơ lược về cây đỗ tương
1.7. Một số phương pháp nghiên cứu phức chất
1.7.1. Phương pháp đo độ dẫn điện
1.7.2. Phương pháp phân tích nhiệt
1.7.3. Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ
2.1. Thiết bị và hoá chất
2.1.1. Máy móc và dụng cụ
2.1.2. Hoá chất
2.1.2.1. Dung dịch DTPA 10-3M
2.1.2.2. Dung dịch thuốc thử asenazo (III) 0,1%
2.1.2.3. Dung dịch đệm axetat (CH3COONa + CH3COOH), pH = 4,2
2.1.2.4. Các dung dịch Ln(NO3)3 10-2M (Ln: La, Nd, Sm, Gd)
2.2. Tổng hợp phức chất của các NTĐH với L-glutamin
2.3. Nghiên cứu phức rắn của NTĐH với L-glutamin
2.3.1. Xác định hàm lượng NTĐH (%Ln) trong các phức chất
2.3.2. Xác định hàm lượng cacbon (%C), nitơ (%N) trong phức chất
2.3.3. Nghiên cứu phức chất bằng phương pháp phân tích nhiệt
2.3.4. Nghiên cứu phức chất bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại
2.3.5. Nghiên cứu phức chất bằng phương pháp đo độ dẫn điện
2.4. Ảnh hưởng của phức chất đến sự phát triển mầm hạt đỗ tương
2.4.1. Ảnh hưởng của nồng độ phức chất H3[La(Gln)3(NO3)3].5H2O đến sự phát triển mầm hạt đỗ tương
2.4.1.1. Phương pháp thí nghiệm
2.4.1.2. Ảnh hưởng của phức chất H3[La(Gln)3(NO3)3].5H2O đến sự phát triển mầm hạt đỗ tương
2.4.1.3. Ảnh hưởng của phức chất, ion kim loại và phối tử HGln đến sự phát triển mầm hạt đỗ tương
2.5. Ảnh hưởng của phức chất H3[La(Gln)3(NO3)3].5H2O đến vi khuẩn E.coli và Sta
2.5.1. Ảnh hưởng của nồng độ phức chất H3[La(Gln)3(NO3)3].5H2O đến vi khuẩn E. coli và Sta
2.5.2. So sánh ảnh hưởng của phức chất, phối tử và muối La(NO3)3 đến vi khuẩn E. coli và Sta
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan