[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lời của các công ty ngành Xây dựng trên Sàn Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh


[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lời của các công ty ngành Xây dựng trên Sàn Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. KHÁI NIỆM
1.1.1. Ưu và khuyết điểm của Nợ
1.1.2. Ưu và khuyết điểm của Vốn chủ sở hữu
1.2. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN
1.2.1. Lý thuyết M&M
1.2.1.1. Lý thuyết M&M trong trường hợp không có thuế
1.2.1.2. Lý thuyết M&M trong trường hợp có thuế
1.2.2. Thyết trật tự phân hạng (Pecking-order theory)
1.2.3. Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn
1.2.4. Thuyết hệ thống quản lý
1.3. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
1.4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
1.5. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU
2.2. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN
2.2.1. Biến phụ thuộc
2.2.2. Biến độc lập
2.2.3. Biến kiểm soát
2.3. PHƯƠNG PHÁP CHẠY MÔ HÌNH HỒI QUY BẰNG SPSS
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ
3.2. PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN HỆ SỐ PEARSON
3.3. PHÂN TÍCH HỒI QUY
3.3.1. Phân tích hồi quy trong mô hình 1
3.3.1.1. Kiểm định sự phù hợp của mô hình
3.3.1.2. Giải thích phương trình và kiểm định giả thuyết
3.3.2. Phân tích hồi quy trong mô hình 2
3.3.2.1. Kiểm định sự phù hợp của mô hình
3.3.2.2. Giải thích phương trình và kiểm định giả thuyết
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
4.1. KẾT LUẬN
4.2. KHUYẾN NGHỊ
4.3. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU
4.4. HƯỚNG NGHIÊN CỨU SẮP TỚI
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan