[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bài toán tựa cân bằng tổng loại I và các vấn đề liên quan

[/kythuat]
[tomtat]
Bài toán tựa cân bằng tổng loại I và các vấn đề liên quan
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA GIẢI TÍCH ĐA TRỊ
1.1 Tập lồi và các tính chất
1.2 Nón và các khái niệm liên quan
1.3 ánh xạ đa trị
1.4 Tính liên tục và liên tục theo nón của ánh xạ đa trị
1.5 Tính lồi theo nón của ánh xạ đa trị
1.6 Các định lý về điểm bất động của ánh xạ đa trị
Chương 2: BÀI TOÁN TỰA CÂN BẰNG TỔNG QUÁT LOẠI I
2.1 Bài toán tựa cân bằng tổng quát loại I
2.2 Một số bài toán liên quan
2.3 Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng tổng quát loại I và những bài toán liên quan
Chương 3: ỨNG DỤNG VÀO CÁC BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA TRỊ
3.1 Bài toán tựa tối ưu loại I
3.2 Bài toán quan hệ tựa biến phân loại I
3.3 Bài toán bao hàm thức tựa biến phân lý tưởng trên loại I
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan