[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.2. Những khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề phát triển đội ngũ giảng viên
1.2.1. Khái niệm quản lý giáo dục, quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục
1.2.2. Khái niệm nhà giáo, đội ngũ nhà giáo
1.2.3. Khái niệm về xây dựng và phát triển
1.3. Các chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo nói chung, đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng và đại học nói riêng
1.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo
1.3.2. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo
1.4. Đội ngũ giảng viên và phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng
1.4.1. Trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân
1.4.2. Đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng
1.4.3. Phát triển đội ngũ giảng viên
Kết luận chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ VÀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
2.1. Khái quát chung về Đại học Thái Nguyên và trường Cao dẳng kinh tế kỹ thuật
2.1.1. Khái quát chung về Đại học Thái Nguyên
2.1.2. Khái quát về Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
2.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên của trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật thuộc ĐHTN
2.2.1. Thực trạng về số lượng
2.2.2. Thực trạng về chất lượng
2.2.3. Về cơ cấu
2.2.4. Đánh giá chung về đội ngũ giảng viên
2.3. Thực trạng về công tác phát triển đội ngũ giảng viên ở trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
2.3.1. Sự cần thiết phải phát triển đội ngũ giảng viên của nhà trường
2.3.2. Mục tiêu phát triển đội ngũ giảng viên ở trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên
2.3.3. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên của nhà trường
Kết luận chương 2
Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
3.1. Định hướng phát triển của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên
3.2. Nguyên tắc đề ra các biện pháp
3.3. Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên
3.3.1. Biện pháp 1: Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên
3.3.2. Biện pháp 2: Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho ĐNGV
3.3.3. Biện pháp 3: Sử dụng hợp lý đội ngũ giảng viên hiện có
3.3.4. Biện pháp 4: Xây dựng và hoàn thiện chế độ chính sách đối với giảng viên
3.3.5. Biện pháp 5: Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho giảng viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và NCKH
3.3.6. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan