[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức ở trường Trung học phổ thông Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên theo hướng tăng cường vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức ở trường Trung học phổ thông Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên theo hướng tăng cường vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VÀ QUẢN LÝ GIÁO ĐỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT ĐỔNG HỶ
1.1. Khái quát lịch sử nghiên cứu của vấn đề
1.2. Khái quát chung về giáo dục đạo đức
1.2.1. Khái niệm giáo dục đạo đức
1.2.1.1. Đạo đức
1.2.1.2. Giáo dục đạo đức
1.2.2. Vị trí của giáo dục đạo đức
1.2.3. Mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung giáo dục đạo đức
1.2.3.1. Mục tiêu giáo dục đạo đức
1.2.3.2. Nhiệm vụ giáo dục đạo đức
1.2.3.3. Nội dung giáo dục đạo đức
1.2.4. Phương pháp, hình thức và nguyên tắc giáo dục đạo đức
1.2.4.1. Phương pháp giáo dục đạo đức
1.2.4.2. Hình thức giáo dục đạo đức
1.2.4.3. Nguyên tắc giáo dục đạo đức
1.3. Giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT
1.3.1. Trường THPT trong hệ thống giáo dục quốc dân
1.3.2. Đặc điểm lứa tuổi HS THPT
1.3.3. Giáo dục đạo đức cho học sinh trưởng THPT
1.3.3.1. Nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh ở Trường THPT
1.3.3.2. Nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT
1.3.3.3. Hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh ớ trường THPT
1.4. Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT
1.4.1. Khái niệm quản lý giáo dục
1.4.1.1. Quản lý
1.4.1.2. Quản lý giáo dục
1.4.2. Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THP
1.4.2.1. Quản lý giáo dục đạo đức
1.4.2.2. Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT
1.5. Các yếu tố cơ bản tác động đến việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỶ
2.1. Vài nét khái quát về huyện Đồng Hỷ và trường THPT Đồng Hỷ
2.1.1. Vài nét khái quát về huyện Đồng Hỷ
2.1.2. Vài nét khái quát về trường THPT Đồng Hỷ
2.1.2.1. Về tổ chức
2.1.2.2. Về học sinh
2.1.2.3. Về cơ sở vật chất
2.1.2.4. Về chất lượng học tập của học sinh trong các năm học
2.1.2.5. Về phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao
2.2. Thực trạng Quản lý giáo dục đạo đức và hoạt động GDĐĐ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở trường THPT Đồng Hỷ (Năm học 2007-2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010)
2.2.1. Thực trạng quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT Đồng Hỷ
2.2.1.1. Quản lý mục tiêu, kế hoạch GDĐĐ cho học sinh
2.2.1.2. Quản lý nội dung GDĐĐ cho HS
2.2.1.3. Quản lý hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh
2.2.1.4. Quản lý phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh
2.2.2. Thực trạng hoạt động GDĐĐ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Đồng Hỷ
2.2.3. Kết quả giáo dục đạo đức
2.2.4. Nguyên nhân những hạn chế trong giáo dục đạo đức
Kết luận chương 2
Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QLGDĐĐ Ở TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỶ THEO HƯỚNG TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
3.1. Cơ sở của việc đề xuất các biện pháp
3.1.1. Cơ sở lý luận
3.1.2. Cơ sở thực tiễn
3.2. Một số biện pháp quản lý giáo dục ĐĐ ở trường THPT Đồng Hỷ theo hướng tăng cường vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
3.2.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của GDĐĐ và vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác GDĐĐ cho HS
3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp
3.2.1.2. Nội dung và cách thực hiện biện pháp
3.2.2. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá việc QLGDĐĐ cho học sinh của Đoàn trường
3.2.2.1. Mục tiêu của biện pháp
3.2.2.2. Nội dung và cách thực hiện biện pháp
3.2.3. Quản lý việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động GDĐĐ cho học sinh của Đoàn trường.
3.2.3.1. Mục tiêu của biện pháp
3.2.3.2. Nội dung và cách thực hiện biện pháp
3.2.4. Xây dựng tập thể chi đoàn thanh niên tự quản
3.2.4.1. Mục tiêu của biện pháp
3.2.4.2. Nội dung và cách thực hiện biện pháp
3.2.5. Phối hợp các lực lượng GD, tăng cường vai trò của Đoàn trong tổ chức các hoạt động GDĐĐ cho HS
3.2.5.1. Mục tiêu của biện pháp
3.2.5.2. Nội dung và cách thực hiện biên pháp
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Kiểm chứng về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan