[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở Quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở Quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH THCS
1.1. Khái quát một số công trình nghiên cứu liên quan
1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài nghiên cứu
1.2.1. Khái niệm về quản lý giáo dục
1.2.2. Khái niệm về giá trị, giá trị sống
1.2.3. Giáo dục giá trị sống, quản lý giáo dục giá trị sống
1.3. Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
1.3.1. Mục tiêu giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
1.3.2. Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
1.3.3. Vai trò của giáo dục giá trị sống đối với học sinh THCS
1.3.4. Phương pháp, hình thức giáo dục giá trị sống cho HS THCS
1.4. Quản lí hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
1.4.1. Vai trò của người hiệu trưởng trong quản lý hoạt động giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
1.4.2. Nội dung quản lí hoạt động giáo dục giá trị sống
1.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lí hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG Ở CÁC TRƯỜNG THCS QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
2.1. Đặc điểm tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển giáo dục ở quận Ngô Quyền
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội
2.1.3. Tình hình phát triển giáo dục
2.2. Thực trạng hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS quận Ngô Quyền
2.2.1. Thực trạng nhận thức của giáo viên về giáo dục GTS
2.2.2. Thực trạng việc thực hiện mục tiêu GD GTS
2.2.3. Thực trạng việc thực hiện nội dung GD GTS
2.2.4. Thực trạng hình thức hoạt động giáo dục GTS
2.2.5. Thực trạng việc sử dụng các phương tiện thiết bị, các điều kiện cơ sở vật chất trong hoạt động GD GTS
2.3. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
2.3.1. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
2.3.2. Nguyên nhân thực trạng
Tiểu kết chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GTS CỦA CÁC TRƯỜNG THCS QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
3.1. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS quận Ngô Quyền
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả
3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS quận Ngô Quyền
3.2.1. Nâng cao nhận thức về công tác giáo dục giá trị sống cho giáo viên, học sinh và các lực lượng tham gia giáo dục GTS
3.2.2. Đổi mới xây dựng kế hoạch GD GTS
3.2.3. Đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục giá trị sống
3.2.4. Đổi mới chỉ đạo hoạt động giáo dục giá trị sống
3.2.5. Đổi mới kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục giá trị sống
3.2.6. Bồi dưỡng năng lực giáo dục GTS cho giáo viên
3.2.7. Đa dạng các hình thức phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động giáo dục GTS
3.2.8. Tăng cường hiệu quả việc sử dụng các phương tiện thiết bị, các điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động GD GTS
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp, mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
3.4. Mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan