[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định lí điểm cân bằng Blum Oettli và một số mở rộng

[/kythuat]
[tomtat]
Định lí điểm cân bằng Blum Oettli và một số mở rộng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: BÀI TOÁN CÂN BẰNG ĐƠN ĐIỆU VÀ KHÔNG CÓ GIẢ THIẾT ĐƠN ĐIỆU
1.1. Bài toán cân bằng
1.2. Bài toán cân bằng đơn điệu
1.3. Bài toán cân bằng không có giả thiết đơn điệu
Chương 2: ĐỊNH LÍ ĐIỂM CÂN BẰNG BLUM-OETTLI VÀ MỞ RỘNG VÔ HƯỚNG
2.1. Định lí Brezis-Nirenberg-Stampacchia
2.2. Định lí điểm cân bằng Blum-Oettli
2.3. Mở rộng vô hướng Định lí Blum-Oettli
Chương 3: MỞ RỘNG VECTƠ ĐỊNH LÍ ĐIỂM CÂN BẰNG BLUM-OETTLI
3.1. Nón và quan hệ thứ tự theo nón trong không gian vectơ tôpô
3.2. Định lí điểm cân bằng Blum-Oettli cho hàm véc tơ đơn trị
3.3. Định lí điểm cân bằng Blum-Oettli cho hàm véc tơ đa trị
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan