[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Độ nhạy nghiệm của bất đẳng thức biến phân

[/kythuat]
[tomtat]
Độ nhạy nghiệm của bất đẳng thức biến phân
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Các không gian thường dùng.
1.2. Ánh xạ đa trị.
1.3. Các bài toán trong lý thuyết tối ưu.
Chương 2: ĐỘ NHẠY NGHIỆM CỦA BẤT ĐẲNG THỨC BIÊN PHÂN SUY RỘNG
2.1. Các khái niệm cơ bản.
2.2. Các kết quả bổ trợ.
2.3. Các tính chất liên tục của nghiệm bất đẳng thức biến phân suy rộng phụ thuộc tham số.
2.4. Các trường hợp đặc biệt.
2.5. Một vài ứng dụng.
2.6. Kết luận.
Chương 3: TÍNH LIÊN TỤC HOLOER CỦA NGHIỆM BÀI TOÁN BIẾN PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ.
3.1. Tính liên tục Holder của nghiệm của P (θ,λ).
3.2. Các kết quả bổ trợ.
3.3. Chứng minh Định lý 3.1.
4.3. Kết luận
KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan