[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong công tác thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Phòng Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong công tác thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Phòng Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ
1.1 Khái quát chung về thanh toán tuốc tế
1.1.1 Khái niệm về thanh toán quốc tế
1.1.2 Vai trò của thanh toán quốc tế
1.1.2.1 Đối với nền kinh tế
1.1.2.2 Đối với ngân hàng
1.1.3 Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu
1.1.3.1 Phương thức chuyển tiền (Remittance)
1.1.3.1.1 Khái niệm
1.1.3.1.2 Ưu điểm - nhược điểm và trường hợp áp dụng
1.1.3.2 Phương thức thanh toán nhờ thu (Collection of payment)
1.1.3.2.1 Khái niệm
1.1.3.2.2 Ưu điểm - nhược điểm và trường hợp áp dụng
1.1.3.3 Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary credit)
1.2 Khái quát về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
1.2.1 Khái niệm về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
1.2.2 Thư tín dụng - công cụ quan trọng trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
1.2.2.1 Khái niệm về thư tín dụng (L/C)
1.2.2.2 Những nội dung cơ bản của thư tín dụng
1.2.2.3 Tính chất của thư tín dụng
1.2.2.4 Một số loại thư tín dụng
1.2.3 Các bên tham gia và quy trình thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ
1.2.4 Ưu điểm - nhược điểm của phương thức tín dụng chứng từ
1.2.5 UCP - Văn bản pháp lý của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
1.2.6 Chứng từ theo L/C
1.2.6.1 Ý nghĩa của chứng từ trong thanh toán
1.2.6.2 Các loại chứng từ
1.3 Rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
1.3.1 Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
1.3.2 Các loại rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
1.3.2.1 Rủi ro tín dụng
1.3.2.2 Rủi ro kỹ thuật
1.3.2.3 Rủi ro chính trị, quốc gia
1.3.2.4 Rủi ro đạo đức
1.3.2.5 Rủi ro hối đoái
1.4 Nguyên nhân dẫn tới rủi ro trong thanh toán tín dụng dụng chứng từ
1.4.1 Nguyên nhân do trình độ và năng lực
1.4.2 Nguyên nhân đạo đức
1.4.3 Nguyên nhân kinh tế, chính trị, pháp lý
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) - PHÕNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP MIỀN NAM
2.1 Giới thiệu khái quát về VPBank - Phòng Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển VPBank - Phòng Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam
2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển VPBank
2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển VPBank - Phòng Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng của các bộ phận VPBank - Phòng Dịch Vụ Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam
2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức
2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3 Khái quát về sản phẩm dịch vụ tại VPBank - Phòng Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh tại VPBank - Phòng Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam
2.1.5 Thuận lợi và khó khăn
2.1.5.1 Thuận lợi
2.1.5.2 Khó khăn
2.1.6 Một số chỉ tiêu kế hoạch trong năm
2.2 Thực trạng công tác thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ nhập khẩu tại VPBank - Phòng Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam
2.2.1 Quy trình thực hiện L/C nhập khẩu tại VPBank - Phòng Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam
2.2.1.1 Quy trình phát hành L/C nhập khẩu (FT1)
2.2.1.2 Quy trình tu chỉnh (sửa đổi) L/C nhập khẩu (FT2)
2.2.1.3 Quy trình huỷ L/C nhập khẩu (FT3)
2.2.1.4 Quy trình xử lý BCT theo L/C nhập khẩu (FT4)
2.2.1.5 Quy trình thanh toán L/C nhập khẩu (FT5)
2.2.1.5.1 Quy trình chấp nhận và thanh toán BCT khi đến hạn theo L/C nhập khẩu trả chậm (FT5.1)
2.2.1.5.2 Quy trình chấp nhận và thanh toán BCT khi đến hạn theo L/C nhập khẩu trả ngay (FT5.2)
2.2.1.5.3 Quy trình từ chối thanh toán BCT nhập khẩu theo L/C nhập khẩu (FT5.3)
2.2.3 Tình hình thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ nhập khẩu của VPBank - Phòng Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam
2.2.4 Rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại VPBank - Phòng Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam
2.2.4.1 Rủi ro tín dụng
2.2.4.2 Rủi ro kỹ thuật
2.2.4.3 Rủi ro kinh tế, chính trị, pháp lý
2.2.4.4 Rủi ro đạo đức
2.2.4.5 Rủi ro ngoại hối
2.3 Định hướng hoạt động của VPBank - Phòng Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam
2.3.1 Định hướng trong hoạt động thanh toán quốc tế
2.3.2 Định hướng phát triển công tác thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ nhập khẩu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG CÔNG TÁC THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - PHÕNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP MIỀN NAM
3.1 Nhận xét về những biện pháp hạn chế rủi ro trong công tác thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ nhập khẩu tại VPBank - Phòng Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam
3.1.1 Kết quả đạt được
3.1.2 Hạn chế
3.1.3 Nguyên nhân
3.1.3.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng
3.1.3.1.1 Năng lực tài chính thấp và thiếu thông tin
3.1.3.1.2 Thiếu trung thực trong mối quan hệ với ngân hàng
3.1.3.1.3 Trình độ nghiệp vụ yếu kém
3.1.3.2 Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng
3.1.3.2.1 Những quy định về định mức ký quỹ chưa cụ thể
3.1.3.2.2 Trình độ nghiệp vụ của cán bộ thanh toán chưa cao
3.1.3.2.3 Kinh doanh ngoại tệ chưa đáp ứng được yêu cầu thanh toán quốc tế
3.1.3.2.4 Công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ
3.1.3.2.5 Mạng lưới ngân hàng đại lý chưa rộng khắp
3.2 Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong công tác thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ nhập khẩu tại VPBank - Phòng Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam
3.2.1 Nhóm giải pháp của Ngân hàng đối với Khách hàng
3.2.1.1 Giải pháp cho năng lực tài chính thấp và thiếu thông tin
3.2.1.2 Giải pháp cho sự thiếu trung thực của khách hàng trong mối quan hệ với ngân hàng
3.2.1.3 Giải pháp cho trình độ nghiệp vụ yếu kém của khách hàng
3.2.3 Nhóm giải pháp đối với Ngân hàng
3.2.3.1 Giải pháp cho những quy định về định mức ký quỹ chưa cụ thể
3.2.3.2 Giải pháp cho trình độ nghiệp vụ của cán bộ thanh toán chưa cao
3.2.3.3 Giải pháp cho nguồn ngoại tệ chưa đáp ứng được yêu cầu thanh toán quốc tế
3.2.3.4 Giải pháp cho công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ
3.2.3.5 Giải pháp cho mạng lưới ngân hàng đại lý chưa rộng khắp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan