[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho Sinh viên Sư phạm miền núi Đông Bắc Việt Nam thông qua tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

[/kythuat]
[tomtat]
Giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho Sinh viên Sư phạm miền núi Đông Bắc Việt Nam thông qua tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM THÔNG QUA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.2. Những khái niệm công cụ
1.3. Một số vấn đề về giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên sư phạm hiện nay
1.4. Giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên thông qua tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường sư phạm
1.5. Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC CHO SINH VIÊN THÔNG QUA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM MIỀN NÚI ĐÔNG BẮC
2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng
2.2. Thực trạng nhận thức về giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho SV thông qua tổ chức HĐGDNGLL ở các trường sư phạm miền núi Đông Bắc
2.3. Thực trạng giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên thông qua tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường sư phạm miền núi Đông Bắc
2.4. Nghiên cứu trường hợp trong giáo dục BSVHDT cho SV thông qua tổ chức HĐGDNGLL
2.5. Đánh giá chung về thực trạng giáo dục BSVHDT cho SVSP miền núi Đông Bắc thông qua tổ chức HĐGDNGLL hiện nay
2.6. Tiểu kết chương 2
CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM THÔNG QUA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
3.1. Những nguyên tắc chỉ đạo đề xuất biện pháp
3.2. Biện pháp giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc thông qua tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường sư phạm
3.3. Khảo nghiệm và thực nghiệm sư phạm
3.4. Bàn luận
3.5. Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan