[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giáo dục Trung học cơ sở huyện Sông Mã tỉnh Sơn La (1986-2013)

[/kythuat]
[tomtat]
Giáo dục Trung học cơ sở huyện Sông Mã tỉnh Sơn La (1986-2013)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH GIÁO DỤC CỦA HUYỆN SÔNG MÃ TỈNH SƠN LA TRƯỚC NĂM 1986
1.1. Vài nét về huyện Sông Mã
1.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và lịch sử hành chính
1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
1.2. Khái quát tình hình giáo dục huyện Sông Mã trước năm 1986
1.2.1. Giai đoạn 1953 - 1975
1.2.2. Giai đoạn 1975 - 1986
Tiểu kết chương 1
Chương 2: TÌNH HÌNH GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN SÔNG MÃ TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 1986 - 2013
2.1. Chủ trương đổi mới giáo dục của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ tỉnh Sơn La và sự vận dụng của Đảng bộ huyện Sông Mã
2.2. Tình hình giáo dục Trung học cơ sở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La giai đoạn 1986 - 2013
2.2.1. Mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất trường học
2.2.2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh
2.2.3. Các hoạt động giáo dục
Tiểu kết chương 2
Chương 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ GIÁO DỤC THCS HUYỆN SÔNG MÃ TỈNH SƠN LA (1986 - 2013)
3.1. Về quy mô phát triển
3.2. Về xây dựng cơ sở vật chất
3.3. Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh
3.4. Về chất lượng giáo dục
3.5. Những tồn tại cần khắc phục
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan