[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hàm phân hình chung nhau các tập hợp với điều kiện CM* và MI*


[/kythuat]
[tomtat]
Hàm phân hình chung nhau các tập hợp với điều kiện CM* và MI*
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Phân bố giá trị cho các hàm phân hình.
1.2. Điều kiện CM*, MI*.
Chương 2: HÀM PHÂN HÌNH CHUNG NHAU HÀM NHỎ VỚI ĐIỀU KIỆN CM*, MI*
2.1. Các hàm phân hình chung nhau bốn giá trị.
2.2. Các hàm phân hình chung nhau các cặp hàm nhỏ.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan