[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm đối với cán bộ phòng, ban trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm đối với cán bộ phòng, ban trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÁN BỘ PHÒNG BAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Xác định, xác định đề án
1.2.2. Việc làm, vị trí việc làm và vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
1.2.3. Xác định vị trí việc làm của cán bộ phòng ban trường đại học công lập
1.3. Đặc điểm, vai trò của đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ phòng, ban trường đại học công lập
1.3.1. Đặc điểm của đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ phòng, ban trường đại học
1.3.2. Vai trò của đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ phòng, ban trường đại học
1.4. Nội dung hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ phòng ban trường đại học
1.4.1. Xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ phòng ban trường đại học
1.4.2. Lựa chọn các nội dung của hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm cần hoàn thiện
1.4.3. Chuẩn bị đội ngũ thực hiện hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm
1.4.4. Xây dựng quy trình hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm
1.4.5. Khai thác và sử dụng các nguồn lực để hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ các phòng, ban
1.4.6. Kiểm tra đánh giá việc hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ các phòng, ban
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm
1.5.1. Yếu tố từ chủ thể quản lý
1.5.2. Yếu tố từ khách thể quản lý
1.5.3. Các yếu tố khác
1.6. Kinh nghiệm về xây dựng đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ phòng, ban trường đại học của các trường đại học trong nước và trên thế giới
Kết luận chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÁN BỘ PHÒNG, BAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy, hoạt động đào tạo của Trường Đại học Hùng Vương
2.1.1. Tình hình cơ cấu tổ chức, bộ máy của trường Đại học Hùng Vương
2.1.2. Tình hình hoạt động đào tạo của trường Đại học Hùng Vương
2.2. Tổ chức khảo sát
2.2.1. Mục đích khảo sát
2.2.2. Nội dung khảo sát
2.2.3. Đối tượng và phương pháp khảo sát
2.2.4. Xử lý số liệu khảo sát
2.3. Thực trạng đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ phòng, ban trường Đại học Hùng Vương
2.3.1. Nhận thức của cán bộ quản lý, viên chức về sự cần thiết phải xây dựng đề án xác định vị trí việc làm
2.3.2. Thực trạng về công tác tuyên truyền cho cán bộ phòng ban về đề án vị trí việc làm
2.3.3. Thực trạng kế hoạch xây dựng đề án vị trí việc làm cho cán bộ phòng ban Trường Đại học Hùng Vương
2.3.4. Thực trạng tổ chức thực hiện đề án vị trí việc làm
2.3.5. Kết quả đạt được và tồn tại
2.4. Thực trạng về hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ các phòng ban trường Đại học Hùng Vương
2.4.1. Quản lý kế hoạch hoàn thiện đề án vị trí việc làm
2.4.2. Tổ chức hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm
2.4.3. Quy trình tổ chức thực hiện đề án
2.4.4. Khai thác sử dụng các nguồn lực đảm bảo cho hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm cán bộ phòng ban
2.4.5. Phối hợp với các sở ban ngành liên quan tổ chức hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm
2.4.6. Kiểm tra đánh giá kết quả hoàn thiện đề án vị trí việc làm
2.5. Đánh giá chung về hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ các phòng, ban trường Đại học Hùng Vương
2.5.1. Thuận lợi
2.5.2. Khó khăn
2.5.3. Nguyên nhân của thành công và hạn chế
2.5.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm
Kết luận chương 2
Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÁN BỘ CÁC PHÒNG, BAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG ĐẾN NĂM 2020
3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Đảm bảo tính mục tiêu
3.1.2. Đảm bảo tính khoa học và thực tiễn
3.1.3. Nguyên tắc tính kế thừa và tính hệ thống
3.1.4. Nguyên tắc tính khả thi và hiệu quả
3.2. Đề xuất các biện pháp hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm
3.2.1. Nâng cao nhận thức về vai trò và sự cần thiết của công tác hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm đối với cán bộ viên chức các phòng ban trường Đại học Hùng Vương
3.2.2. Xây dựng kế hoạch hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ viên chức phòng, ban
3.2.3. Xây dựng quy trình hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm
3.2.4. Bồi dưỡng năng lực quản lý việc hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ viên chức phòng, ban cho cán bộ tổ chức nhân sự
3.2.5. Xác định danh mục vị trí việc làm, hệ thống tiêu chuẩn của cán bộ, viên chức phòng, ban của trường
3.2.6. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, viên chức theo chuẩn nghề nghiệp và yêu cầu của đề án xác định VTVL
3.2.7. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm đối với cán bộ phòng ban trường Đại học Hùng Vương
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan